ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

เพลงสระไทย (รักการอ่านผ่านเพลง ของครูกฤษฎ์พลัฏฐ์ มีศรี)
ส่วนประกอบของภาษาไทย  ประกอบด้วยพยัญชนะ  สระ วรรณยุกต์  ฯลฯ สระไทยในบทเพงของครูกฤษฎ์  จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง