ข่าว : กระทรวงสาธารณสุข และ มศว

     วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554  เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีนาถ  เลิศไพรวัน  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ  รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และคณะ ได้เข้าพบ นายต่อพงษ์  ไชยสาส์น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ณ กระทรวงสาธารณสุข  เพื่อหารืือเกี่ยวกับความร่วมมือ การจัดกิจกรรม “ศิลปกรรมบำบัด”  อันเป็นการช่วยเหลือเยียวยาผู้รับผลกระทบจากอุทกภัย

     ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้แสดงความชื่นชมแนวทางดังกล่าว และยินดีสนับสนุนให้กรมสุขภาพจิต ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว จัดกิจกรรม “ศิลปกรรมบำบัด” สัญจรไปเยียวยาผู้รับผลกระทบจากอุทกภัย ยังสถานที่ต่างๆ รวมถึงยังส่งเสริมคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ในการจัดทำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมบำบัด อีกทั้ง ยังสนับสนุนการแลกเปลี่ยนงานวิจัย บุคลากร รวมถึงการฝึกประสบการณ์ ตามหลักวิชาการแพทย์และศิลปกรรมบำบัด  เพื่อผลิตบัณฑิตจิตอาสา ออกเยียวยาสังคมต่อไป

แหล่งที่มา :

ส่วนประชาสัมพันธ์