การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถม ม.ต้น และม.ปลาย

 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับประถม  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ประเภททีม)
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภททีม)

****************************

หลักการและเหตุผล
     วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน เช่น การศึกษาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เกษตรกรรม เป็นต้น ประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายจะให้ความสำคัญต่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งปลูกฝังให้ประชากรของชาติเห็นความสำคัญและมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนับตั้งแต่เยาว์วัย โรงเรียนดาราสมุทร พิจารณาเห็นว่ากิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สนับสนุนส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนของชาติได้ฝึกการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลต่อชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี จึงได้จัดให้มีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประถม ระดับชั้นมัธยมศึกษา ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนในการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนม์พรรษา 7 รอบ 84 พรรษา
     2. เพื่อฉลองครบรอบ 75 ปี  โรงเรียนดาราสมุทร  ศรีราชา
     3. เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาของเยาวชนของชาติ
     4. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนของชาติคิดค้นผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ อีกทั้งมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     5. เพื่อให้เยาวชนที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
     6. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษา  ผู้เรียนและชุมชน

เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
     - นักเรียนระดับประถม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ส่งโครงงานเข้าร่วมประกวด
ด้านคุณภาพ
     - นักเรียนระดับประถม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อการดำรงชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น

วิธีดำเนินการ
     1. โรงเรียนดาราสมุทร ส่งรายละเอียดโครงการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนระดับประถม ระดับมัธยมศึกษาทุกสังกัด
     2. หน่วยงานที่ดำเนินการจัดประกวดแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
     3. คณะกรรมการดำเนินการประกวด โดยให้แต่ละโรงเรียนส่งใบสมัครพร้อมรูปเล่มรายงานการทำงานโครงงานมาเพื่อคัดเลือก และตัดสินผลการประกวดในรอบแรก
     4. นักเรียนเจ้าของโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการคัดเลือกนำโครงงานติดตั้งเพื่อให้กรรมการตัดสิน และตั้งแสดงให้ผู้สนใจเข้าชมในงานสัปดาห์วิชาการของโรงเรียนที่จัดขึ้นในวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2554

กำหนดการและสถานที่ส่งโครงงาน
รอบแรก
     สิ่งที่ต้องส่ง
          1. ใบสมัคร
          2. รายงานการทำโครงงานฉบับสมบูรณ์โครงงานละ 4 ฉบับ
     ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 10 ตุลาคม 2554
     สมัครโดยตรงหรือส่งทางไปรษณีย์  โดยยึดตราประทับของไปรษณีย์  หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธ์
แจ้งผลโครงงานที่เข้ารอบสุดท้าย 26 ตุลาคม 2554
รอบสุดท้าย
     สิ่งที่ต้องส่ง
          1. แผงโครงงาน 1 แผงพร้อมอุปกรณ์หรือชิ้นงานประกอบหน้าแผงโครงงาน
     ส่งวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554
     ติดตั้งแผงโครงงานที่ศาลารวมใจโรงเรียนดาราสมุทรตั้งแต่เวลา 8.00 - 9.00 น. และนำเสนอโครงงานฯ  ต่อหน้าคณะกรรมการ
พิธีมอบรางวัล วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554

รางวัล
     รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 4,000 บาท
                       อาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับเกียรติบัตร, โรงเรียน ได้รับโล่เกียรติยศ
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 3,000 บาท
                       อาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับเกียรติบัตร, โรงเรียน ได้รับโล่เกียรติยศ
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 2,000 บาท
                       อาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับเกียรติบัตร, โรงเรียน ได้รับโล่เกียรติยศ
     รางวัลชมเชย เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 2,000 บาท
*** ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย จะได้รับรางวัลเหมือนกัน

Download Files รายละเอียด พร้อมใบสมัคร (.doc)
Download Files รายละเอียด พร้อมใบสมัคร (.pdf)

 

#Trending now
admission 58admissionAd58AdGang58อาเซียนaecเกมเกมส์คิดเลขเกมคณิตศาสตร์วาตภัยภัยธรรมชาติพายุฟิลเลอร์กลูต้ากลูต้าไธโอนกลูต้าผิวขาวผลเสียกลูต้าผลเสียฟิลเลอร์ข่าวข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบสพฐศธเปิดเทอมunseen Thailand travel amazingประกาศผลONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนรายงานเกษตรห้องเรียนกลับทางเกมส์การเรียนรู้โรงเรียนพ่อแม่ข่าวการศึกษาเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าวadmissionสอบตรงสอบตรง58แอดมิชชั่นข่าวกิจกรรมสาระน่ารู้รับตรงรับตรง58โควตาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยแนะแนวกลอนสามเณร ถ่ายทอดธรรมะว วชิระเมธีดูย้อนหลังไฮไลท์liveธรรมบรรพชาวันพระวันโกนฝนฤดูฝนสุขภาพหน้าฝนเข้าพรรษาตักบาตรฮา ๆ น่ารัก ท่องเที่ยวคลิปเด็ดคลิปรวมคลิปเด็ดeco tripเที่ยวต่างประเทศติวเข้มสอบเข้าสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบทดลองวิทย์โทษข่มขืนประหารชีวิตสืบ นาคะเสถียรปิยะมหาราชเก่งอังกฤษฮอร์โมนcar free dayจักรยานcu tepรับน้องชิงรางวัลrising sunทัวร์ถูกสอบเข้า ม.1อีโบล่าตึกถล่มpage9เพจ 9kaoplookpanyaสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonk 
กลับด้านบน