การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถม ม.ต้น และม.ปลาย

 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับประถม  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ประเภททีม)
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภททีม)

****************************

หลักการและเหตุผล
     วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน เช่น การศึกษาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เกษตรกรรม เป็นต้น ประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายจะให้ความสำคัญต่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งปลูกฝังให้ประชากรของชาติเห็นความสำคัญและมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนับตั้งแต่เยาว์วัย โรงเรียนดาราสมุทร พิจารณาเห็นว่ากิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สนับสนุนส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนของชาติได้ฝึกการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลต่อชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี จึงได้จัดให้มีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประถม ระดับชั้นมัธยมศึกษา ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนในการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนม์พรรษา 7 รอบ 84 พรรษา
     2. เพื่อฉลองครบรอบ 75 ปี  โรงเรียนดาราสมุทร  ศรีราชา
     3. เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาของเยาวชนของชาติ
     4. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนของชาติคิดค้นผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ อีกทั้งมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     5. เพื่อให้เยาวชนที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
     6. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษา  ผู้เรียนและชุมชน

เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
     - นักเรียนระดับประถม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ส่งโครงงานเข้าร่วมประกวด
ด้านคุณภาพ
     - นักเรียนระดับประถม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อการดำรงชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น

วิธีดำเนินการ
     1. โรงเรียนดาราสมุทร ส่งรายละเอียดโครงการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนระดับประถม ระดับมัธยมศึกษาทุกสังกัด
     2. หน่วยงานที่ดำเนินการจัดประกวดแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
     3. คณะกรรมการดำเนินการประกวด โดยให้แต่ละโรงเรียนส่งใบสมัครพร้อมรูปเล่มรายงานการทำงานโครงงานมาเพื่อคัดเลือก และตัดสินผลการประกวดในรอบแรก
     4. นักเรียนเจ้าของโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการคัดเลือกนำโครงงานติดตั้งเพื่อให้กรรมการตัดสิน และตั้งแสดงให้ผู้สนใจเข้าชมในงานสัปดาห์วิชาการของโรงเรียนที่จัดขึ้นในวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2554

กำหนดการและสถานที่ส่งโครงงาน
รอบแรก
     สิ่งที่ต้องส่ง
          1. ใบสมัคร
          2. รายงานการทำโครงงานฉบับสมบูรณ์โครงงานละ 4 ฉบับ
     ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 10 ตุลาคม 2554
     สมัครโดยตรงหรือส่งทางไปรษณีย์  โดยยึดตราประทับของไปรษณีย์  หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธ์
แจ้งผลโครงงานที่เข้ารอบสุดท้าย 26 ตุลาคม 2554
รอบสุดท้าย
     สิ่งที่ต้องส่ง
          1. แผงโครงงาน 1 แผงพร้อมอุปกรณ์หรือชิ้นงานประกอบหน้าแผงโครงงาน
     ส่งวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554
     ติดตั้งแผงโครงงานที่ศาลารวมใจโรงเรียนดาราสมุทรตั้งแต่เวลา 8.00 - 9.00 น. และนำเสนอโครงงานฯ  ต่อหน้าคณะกรรมการ
พิธีมอบรางวัล วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554

รางวัล
     รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 4,000 บาท
                       อาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับเกียรติบัตร, โรงเรียน ได้รับโล่เกียรติยศ
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 3,000 บาท
                       อาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับเกียรติบัตร, โรงเรียน ได้รับโล่เกียรติยศ
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 2,000 บาท
                       อาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับเกียรติบัตร, โรงเรียน ได้รับโล่เกียรติยศ
     รางวัลชมเชย เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 2,000 บาท
*** ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย จะได้รับรางวัลเหมือนกัน

Download Files รายละเอียด พร้อมใบสมัคร (.doc)
Download Files รายละเอียด พร้อมใบสมัคร (.pdf)

 

#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,เก็งข้อสอบ ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,คำราชาศัพท์ ,สุภาษิต ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,TU star ,ข้อสอบ o-net ป.6 ,สอนศาสตร์ ,quiz ,เกม ,game ,เข้าพรรษา 
กลับด้านบน