3 ขั้น สู่ความสำเร็จ

บทความแนะแนวโดย ผ.อ.นภาพร ใจบุญ
ขั้นเตรียมความคิด

1. ตั้งเป้าหมาย (3 ลำดับ 3 ระยะ)
2. เตรียมค่าย/ความสามารถพิเศษ/ทักษะงาน
3. การเตรียมตัวสอบ Admission – ทำข้อสอบเก่า จับเวลา เมื่อหมดเวลาให้หยุดทำ ทำให้ครบรายวิชาที่คณะต้องใช้รวมคะแนนเก็บไว้ ทำวันละ 2-3 วิชา
4. บัตรนักเรียน – ตรวจชื่อ นามสกุลให้ถูกต้อง เลขประจำตัวนักเรียน เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด รูปชัดเจน รูปถ่าย สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมใช้ได้ทันที)
5. เรียนรู้จักตนเอง สิ่งแวดล้อมและยอมรับตามความจริง (เรื่องนี้สำคัญมาก จะส่งผลให้นักเรียนตั้งหลักชีวิตได้ถูกหรือไม่)
6. ทุกการตัดสินใจ ต้องตัดสินใจเลือกจากตัวเลือกมาก (Choices)
7. ภาษาคน (ขีดเส้นใต้ภาษาอังกฤษ จีน ภาษาภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้) ภาษาเครื่อง (ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์) และตัวเลข
8. สร้างบุคลิกภาพที่ดี (Good looking)
9. เป็นบุคคลที่มีความไว้วางใจได้ (เชื่อถือได้)
10. มีความรู้ที่ต้องการมากๆ (เก็บข้อมูลมากๆ ทำการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าแล้ว)
11. ยืดหยุ่น ใจกว้าง สร้างสรรค์ ประณีต รู้บทบาท
12. ได้ใช้ประโยชน์จากโลกาภิวัตน์ (การเคลื่อนย้าย) อย่างน้อย 3 ข้อ
     - คน
     - ข้อมูล
     - ทุน
13. สมองคิดเป็นภาพ (ภาพหนึ่งภาพแทนถ้อยคำร้อยหมื่นพัน)
14. อ่านและเขียนมากๆ (พูดและเขียนทรงพลัง ฟังและอ่านทรงความรู้)
15. Concentrate (ถ้าอย่างไรขอให้ Focus Focus Focus ก่อนก็ได้)
16. ลักษณะข้อสอบโดยทั่วไปและ Entrance ทุกประเภท มักจะวัด 6 ระดับพฤติกรรม ความจำ (Memory) ความเข้าใจ (Comprehension) การนำไปใช้ (Application) การวิเคราะห์ (Analysis) สังเคราะห์ (Synthesis) และประเมินค่า (Evaluation),
17. รู้ค่าของเวลา บริหารเวลาคุ้มค่า และเน้นความคุ้มค่าของทุกสิ่ง
18. ออมก่อนใช้ ยิ่งออมเร็วเท่าไร ยิ่งจะมีอิสรภาพทางการเงินโดยเร็ววัน (เมื่อยังไม่แก่)
19. ไม่พูด ฟังอะไรเสียงดัง (หูตึง ส่งผลให้สติปัญญาตํ่าลง มัน Related กัน และส่งผลต่อความเป็นชาติไทย)
20. รักตนเอง รักครอบครัว รักชุมชนและรักประเทศชาติ
21. เมื่อจะคิด โปรดคิดแบบ Win-Win เมื่อจะทำ ทำแบบ Win-Win
22. สนใจ GI (สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) คือสินค้าทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ชีสที่เป็น GI มีราคาสูงกว่าปกติ 30% ไวน์ GI สูงกว่า 230% กระบวนการผลิตมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับธรรมชาติ พื้นที่ คนในชุมชนนั้น ขณะนี้สินค้าไทยที่ขึ้นทะเบียน GI มีจำนวน 46 รายการ เช่น ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ สับปะรดภูแลเชียงราย กาแฟดอยช้าง ส้มโอนครชัยศรี มะขามหวานเพชรบูรณ์ เป็นต้น ส่งผลให้สามารถส่งออกในตลาดบนของประเทศต่างๆ ได้ดี
23. ใช้วิชาการปรับปรุง พัฒนาตนเอง จะเกิดปรีชาฌาน (สุขภาพ งาน ชีวิต)
24. เคารพสิทธิมนุษยชนและไม่เลือกปฏิบัติ (Discrimination)
25. คาถาหัวใจสิงห์ 5 ขั้นตอน ของขบวนการที่ประสบความสำเร็จ (มหาตมะ คานธี)
     - การไม่ได้รับความสนใจ
     - การถูกเย้ยหยัน
     - การถูกเบียดเบียน
     - การถูกทำลาย
     - การได้รับการยอมรับนับถือ
26. เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร (คิดได้เลย เดี๋ยวนี้ ปฏิบัติ)
27. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ = ไม่อ่อนแอ ปวกเปียก ไว้วางใจได้
28. อำนวยความสะดวก (กัลยาณมิตร) รู้จักบริจาคบ้าง (จาคะ) บ่อยๆ ยิ่งดี
29. รู้และใช้กฎหมายได้ (เรียนเสริม สามารถประกอบอาชีพได้อีก)
30. เลิกงมงาย ทำซํ้าซาก มีสติ (ตื่นตลอดเวลา ควบคุมกาย วาจา ใจ)
31. อ่อนโยน มีความเข้าใจและเห็นใจสูง (ไม่ขรุขระ หยาบกระด้าง)
32. สะอาด ประหยัด (ทรัพยากร)
33. ซื่อสัตย์สุจริต (รวมถึงทำมาหากิน เบียดเบียนชีวิตอื่นให้น้อยที่สุด)
34. มุ่งมั่น ยืนหยัดที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคม (แต่ไม่ยึดมั่นถือมั่น)
35. พัฒนาตนโดยองค์รวม (ไม่เป็นก้อนๆ รู้แต่หนังสือ ไม่รู้ชีวิต สังคมและโลก)
36. ประกอบอาชีพอย่างน้อย 3 อาชีพ ใน 1 ชีวิต
37. ทำงานน้อยใหญ่ต้องทำให้ดีที่สุด (ฝึกกายและจิต)
38. ใส่ใจการบริโภคอย่างฉลาด สุขภาพดี
39. ความใจกว้าง ไม่ชอบให้บอกและเสนอแนะ ถ้าเสนอแนะไม่ได้ ก็ควรยอมรับ
40. เตรียมเอกสาร แฟ้มสะสมงานให้พร้อม
41. แนวโน้มการ ป.ตรี จบ 2 ใบ NonCredit
42. ห้ามสัก
43. สำคัญที่คน
- วันนี้ขอพูดเรื่องคนเกาหลี เพราะเขาคือคู่แข่งของนักเรียน คนรักชาติและเสียสละ โดยทั่วไป สองฝั่งแม่นํ้าในรัศมี 50 เมตร จะไม่มีบ้านเรือน สิ่งก่อสร้างใดๆ มีเพียงสวนสาธารณะและทางเดินสำหรับนักท่องเที่ยว
- ยู ควง ฮอง ผู้นำใหม่ฮุนไดเฮฟวี่อินดัสตรี ยกย่องว่าเป็น turnaround Aryist เป็นคนที่ทำงานเกือบทุกแผนกของบริษัทมาแล้ว อยู่ที่ใดทำที่นั้นเจริญ (กำไร) ไม่ใช่ตนเองเจริญ ทำกำไรจนได้ และเมื่อจีนก้าวหน้ามาเป็นคู่แข่งในอุตสาหกรรมต่อเรือและอุตสาหกรรมหนัก แต่เขาบอกว่า ฉันไม่กลัว ด้วยชำนาญงานกว่าและคุณภาพรวมทั้งส่งมอบที่ตรงเวลา
- จอหน์ ทราโวต้า เคยกล่าวเมื่อตอนอายุ 50 ปีว่า กับชีวิตที่ผ่านมาไม่นึกเสียใจเรื่องอะไร มันออกจะโง่เง่านะ ถ้าเราจะมัวมานั่งเสียใจกับความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้น และคุณก็ได้พยายามแก้ไขมันแล้ว ชีวิตเป็นสิ่งที่อ่อนน้อมถ่อมตนมาก ทั้งชื่อเสียงและเงินทองเพียงทำให้การดำรงชีวิตสะดวกสบายขึ้น แต่มันป้องกันหัวใจที่แหลกสลายไม่ได้ (สำเริงคดี ทรงวาด)

แหล่งที่มา :

http://www.wstn.ac.th/ 
ภาพประกอบจาก https://pixabay.com/th/ 

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน