รับตรง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.มหิดล


จำนวนรับ
จำนวนรับรวม 150 คน


วันรับสมัคร
20 ก.พ. - 31 มี.ค 57


คุณสมบัติ
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่
-มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 2.00
-มีคะแนนสอบ O-net 
-เป็นหญิงหรือชายโสด อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 31 มี.ค. 57 


วิธีการรับสมัคร
รับสมัครผ่านระบบ Internet 

วิธีการคัดเลือก
- พิจารณาจากผลการเรียน
- สอบสัมภาษณ์ 


กำหนดการ

วันรับสมัคร 20 ก.พ. – 31 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 22 เม.ย. 57
สอบสัมภาษณ์ 30 เม.ย. -1 พ.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 พ.ค. 57


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> รับตรง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.มหิดล