รับสมัคร นักเรียนพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

 

 

จำนวนรับ

จำนวน 80 คน

 

วันรับสมัคร

3 ก.พ. – 23 พ.ค. 57

 

คุณสมบัติ

-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์)

- มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ O – NET หรือ ผลการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา โดยมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่าวิชาละ 30 คะแนน

-ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป ( GAT1,2 )

-ผลการสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ใช้PAT 2 วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ 6

-มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155

 

วิธีการรับสมัคร

-สมัครทางเว็บไซต์

 

วิธีการคัดเลือก

-การทดสอบบุคลิกภาพ

-การสอบสัมภาษณ์

 

กำหนดการ

รับสมัคร

3 ก.พ. – 23 พ.ค. 57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพ

6 มิ.ย. 57

การทดสอบบุคลิกภาพ

11 มิ.ย. 57

การตรวจร่างกายและทดสอบสมรรถภาพ

12 มิ.ย. 57

การสอบสัมภาษณ์

25 มิ.ย. 57

ประกาศผลสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ทำสัญญา

4 ก.ค. 57

การทำสัญญาเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก

16 ก.ค. 57

การปฐมนิเทศและรายงานตัวเข้าหอพัก

4 ส.ค. 57

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  >>รับสมัคร นักเรียนพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก<<