รับสมัคร นักเรียนนายสิบแผนที่ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร

 

 

จำนวนรับ

ไม่ระบุ    

 

วันรับสมัคร

23 ธ.ค. 56 – 28 ก.พ. 57

 

คุณสมบัติ

-เป็นชายโสด อายุระหว่าง 17 – 20 ปี

-สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทย์-คณิต

-คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.20

 

วิธีการรับสมัคร

-สมัครทางไปรษณีย์

-สมัครด้วยตนเอง

 

วิธีการคัดเลือก

-สอบภาควิชาการ

-สอบพลศึกษา

-ตรวจร่างกาย

 

กำหนดการ

สมัครทางไปรษณีย์

23 ธ.ค. 56 – 14 ก.พ. 57

สมัครด้วยตนเอง

17 – 28 ก.พ. 57

สอบภาควิชาการ

9 มี.ค. 57

ประกาศผลสอบภาควิชาการ

14 มี.ค. 57

ตรวจร่างกาย

17 มี.ค. 57

สอบพลศึกษา

19 มี.ค. 57

ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย

27 มี.ค. 57

รับฟังคำชี้แจงทำสัญญามอบตัว (ตัวจริงและตัวสำรอง)

1 เม.ย. 57

ทำสัญญา มอบตัว (ตัวจริง)

2 เม.ย. 57

ทำสัญญา มอบตัว (สำรอง)

3 เม.ย. 57

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  >>รับสมัคร นักเรียนนายสิบแผนที่ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร<<