รับตรง ประเภทเรียนดีและความสามารถพิเศษ ม.ราชภัฏมหาสารคาม

 


การรับนักศึกษาใหม่ ประเภทเรียนดีและความสามารถพิเศษ โดยวิธีการรับตรง ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


จำนวนรับ
จำนวนรับรวมทั้งสิ้น 2,507 คน


วันรับสมัคร
21 ต.ค. - 6 ธ.ค. 56


คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือ เรียนปีสุดท้ายในระดับ ปวช.
- ไม่เป็นพระภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา
- คุณสมบัติเฉพาะสำหรับคณะต่างๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม > คลิกที่นี่

ประเภทความสามารถพิเศษที่จะคัดเลือก มีดังต่อไปนี้
1) ประเภทกีฬา ได้แก่ กรีฑา ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ แฮนด์บอล ยูโด มวยไทย มวยสากล เทควันโด ยกน้ำหนัก ว่ายน้ำ แบดมินตัน ลอนเทนนิส เทเบิลเทนนิส หมากรุก เปตอง เชียร์ลีดเดอร์ ลีลาศ
2) ประเภทความสามารถพิเศษ ได้แก่ ดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีพื้นบ้าน นาฏศิลป์ ศิลปะ และความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ


วิธีการรับสมัคร
ใหผูสมัครบันทึกขอมูลการสมัครผานระบบออนไลน ที่เวปไซต www.rmu.ac.th พรอมพิมพใบสมัครและชําระเงินคาสมัครคนละ 200 บาทผานธนาคารที่ระบุในใบสมัคร


วิธีการคัดเลือก
- สอบข้อเขียน วัดความรู้พื้นฐานทั่วไป ด้านภาษา สังคมและคณิต-วิทย์ (สอบเฉพาะผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ปี) จะต้องสอบข้อเขียนวัดแววความเป็นครูด้วย)
- ทดสอบความสามารถพิเศษตามประเภทกิจกรรมที่สมัครไว้ (เฉพาะผู้สมัครความสามารถพิเศษ)
- สอบสัมภาษณ์


กำหนดการ
21 ต.ค. - 6 ธ.ค. 56 ---> รับสมัคร
16 ธ.ค. 56 ---> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
25 ธ.ค. 56 ---> สอบข้อเขียน
6 ม.ค. 57 ---> ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก
8 ม.ค. 57 ---> สอบสัมภาษณ์
11 ม.ค. 57 ---> ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์
13 - 19 ม.ค. 57 ---> ชำระเงินและรายงานตัวเข้าศึกษา


รายละเอียดเพิ่มเติม > รับตรง ประเภทเรียนดีและความสามารถพิเศษ ม.ราชภัฏมหาสารคาม