เปิดคัดม.6 เรียนเก่ง รับทุนกองทุนสิรินธรเทคโนโลยี 2557

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรม อิเลคทรอนิกส์และการสื่อสารวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ด้านเทคโนโลยี สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการจัดการ สาขาวิชา การจัดการวิศวกรรม เทคโนโลยีการจัดการ

เพื่อกระจายโอกาส ให้เยาวชนทั่วประเทศมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดม ศึกษามากขึ้น สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษากองทุนสิรินธร เทคโนโลยี ประจําปีการศึกษา 2557

กำหนดการรับสมัคร
     • เริ่มรับสมัครวันพฤหัสบดี 1 ส.ค.– ศุกร์ที่ 13 ก.ย. 2556
     • สมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารการสมัครที่สถาบัน หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ และส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์
     • สมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที่ http://reg.siit.tu.ac.th

คุณสมบัติของผู้สมัคร
     • กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
     • ผู้สมัครจะต้องมีผลการศึกษาคิดเป็ นคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นม.4 –5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ตํ่ากว่า 3.25หรือคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.4 -5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ตํ่ากว่า 3.00 และต้องได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ตํ่ากว่า 3.00 และวิทยาศาสตร์ ไม่ตํ่ากว่า 3.00

การรับสมัคร
     • ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่สถาบันฯ
     • หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์ http://reg.siit.tu.ac.th และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง
          ฝ่ายรับเข้าศึกษา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          ตู้ ป.ณ. 22 (ไปรษณีย์ธรรมศาสตร์-รังสิต), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ศูนย์รังสิต, ปทุมธานี12121
     • ผู้สมัครประเภทนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ ไม่ต้องชําระค่าสมัครสอบ 400 บาท

หลักฐานการสมัคร
     • รูปถ่ายหน้าตรง สวมเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1 นิ้วจํานวน 3 รูป สําหรับติดในใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบ
     • สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ชุด
     • สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนชั ้น ม. 4 - 5 (ตามคุณสมบัติของผู้สมัครข้อ 1.2) จํานวน 1 ชุด
     • ใบสมัครที่พิมพ์ออกมาจากระบบรับสมัคร (Online Application) พร้อมติดรูปถ่าย

การคัดเลือก
     สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร จะพิจารณารับเข้าศึกษาและมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบันฯ

เงื่อนไขการเป็นนักศึกษา
     • ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องแสดงหลักฐานการจบชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามวันที่สถาบันกําหนด
     • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องรายงานตัวด้วยตนเอง และชําระค่าบํารุงการศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่ 18-29 พฤศจิกายน 2556 หากพ้นกําหนดนี้แล้วถือว่าสละสิทธิ์
     • ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิเข้าศึกษากับที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรแล้ว สถาบันจะส่งชื่อให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติระงับสิทธิในการสมัครผ่านระบบ Admissions กลาง

ทุนการศึกษา
     ทุนการศึกษาต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 4 ปี แบ่งเป็น 3 ประเภท
          • ทุนเต็มจำนวน จะได้รับทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาทั้งหมด
          • ทุนครึ่งจำนวน จะได้รับทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาครึ่งหนึ่งของอัตราที่สถาบันกำหนด
          • ทุน 25 % จะได้รับทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาหนึ่งในสี่ของอัตราที่สถาบันกำหนด

นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับทุนในปีที่ 1 หากมีผลการเรียนดี หรือขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถสมัครขอทุนได้หลังจากศึกษาที่สถาบันมาแล้วอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา

#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,เก็งข้อสอบ ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,คำราชาศัพท์ ,สุภาษิต ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,TU star ,ข้อสอบ o-net ป.6 ,สอนศาสตร์ ,quiz ,เกม ,game ,เข้าพรรษา 
กลับด้านบน