โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์ ชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ “ของเล่นบินได้” ระดับประเทศ

     นายปกรณ์ พันธุ อธิบดีกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า “โครงการเล่านิทาน...อ่านและเล่นกับลูก” ภายใต้โครงการ “สายใยรักแห่งครอบครัว” ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 แล้ว ปีนี้ ได้จัดให้มีการประกวด “ของเล่นบินได้” ชิงรางวัลระดับประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารองค์พระราชูปถัมภ์โครงการฯในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา และสนองพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย และส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการ มีศักยภาพในการคิดสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำกัดอันเป็นการเพิ่มศักยภาพและ พัฒนาศักยภาพของเด็กวัย 7-9 ปีด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ ซึ่งเป็นการน้อมนำพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือโรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ 30 จังหวัดที่ดำเนินงานโครงการเล่านิทานฯ และ 10 สถานสงเคราะห์เด็กในสังกัด “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์”ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมา ส่งผลทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการนำความรู้มาปฏิบัติจริง โดยมีคุณครูเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็ก ให้เด็กได้สรุปความรู้ด้วยตนเองเป็นกระบวนการสร้างความใฝ่รู้ อันเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่ดีเมื่อเด็กเติบโตขึ้นไป

     อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยถึงผลการตัดสินการประกวด สิ่งประดิษฐ์ “ของเล่นบินได้” ของเด็กๆ ว่า ผลการตัดสินรางวัลปรากฏดังนี้ เป็นของ ภาคกลาง รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์ จังหวัดสมุทรสงคราม สิ่งประดิษฐ์ของเล่นบินได้คือ “เด็กไทยทำเด็กไทยบิน”, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1เป็นของภาคเหนือ โรงเรียนบ้านหนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร สิ่งประดิษฐ์ของเล่นบินได้ คือ “SKY NL 2012”,รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เป็นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ โรงเรียนดงสวางวิทยายนและศูนย์ ๓ วัยฯ สานสายใยรักแห่งครอบครัวห้วยโพธิ์ จ.กาฬสินธุ์ และ ภาคตะวันออก สิ่งประดิษฐ์ของเล่นบินได้ คือ “สะแบงบิน”

     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เป็นของภาคใต้ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองไทร อ.นาโยง จ.ตรัง ประดิษฐ์ “จานบินมหัศจรรย์ของเหลือใช้”

แหล่งที่มา :

แนวหน้า