สทศ กำหนดการสอบ 7 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2556


ประกาศ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เรื่อง กำหนดการ และรายละเอียดในการดำเนินการให้บริการการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา
ประจำปีการศึกษา 2556
_______________________

     ตามที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดการระบบรับตรง โดยดำเนินการผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) และได้ร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครทดสอบ จัดทำแบบทดสอบรับตรงที่ใช้ร่วมกันในรายวิชาสามัญ 7 วิชา จัดการทดสอบในทุกภูมิภาคประกาศผลคะแนนในรายวิชาที่จะสอบให้ผู้สมัครสอบได้รับทราบ และนำผลไปใช้ในการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้วยระบบรับตรง

     ดังนั้น เพื่อให้การบริการการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2556 เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงเห็นสมควรออกประกาศกำหนดการ และรายละเอียดในการดำเนินการให้บริการการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
     เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
     ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา จะต้องศึกษาคุณสมบัติ และเงื่อนไข ในการนำผลคะแนนไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อของคณะ และสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ ระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) หรือสถาบันที่ต้องการใช้คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา ก่อนสมัครสอบ ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th หรือเว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัยโดยตรง

2. กำหนดการดำเนินการ

กิจกรรม กำหนดการ
เปิดลงทะเบียนเพื่อขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเข้าระบบ 10-30 ตุลาคม 2555
รับสมัครสอบ และระบุจังหวัด 10-30 ตุลาคม 2555
ชำระเงิน 10-31 ตุลาคม 2555
ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร 10-31 ตุลาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ และสนามสอบ 19 พฤศจิกายน 2555
กำหนดการสอบ 5-6 มกราคม 2556
ประกาศผลสอบ 11 กุมภาพันธ์ 2556

*สทศ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการข้างต้นตามความเหมาะสม

3. ค่าสมัครสอบ วิชาละ 100 บาท (ค่าสมัครสอบรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ด้วยแล้ว แต่ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมของผู้ให้บริการรับชำระเงิน)

4. ผู้ให้บริการรับชำระเงิน ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินค่าสมัครสอบได้ที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์ และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา

5. วิชาที่จัดสอบและตารางกำหนดการสอบ
     สทศ. จะจัดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี และวิชาชีววิทยา โดยจัดสอบในวันที่ 5-6 มกราคม 2556 เวลาที่ใช้ในการสอบ วิชาละ 1 ชั่วโมง 30 นาที ตามตารางกำหนดการสอบ ดังนี้

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2556

เวลาสอบ วิชา
08.30 – 10.00 น. 09 ภาษาไทย
พัก 1 ชั่วโมง
11.00 – 12.30 น. 39 คณิตศาสตร์
พักเที่ยง 1 ชั่วโมง
13.30 – 15.00 น. 59 เคมี
พัก 30 นาที
15.30 – 17.00 น. 69 ชีววิทยา

วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2556

เวลาสอบ วิชา
08.30 – 10.00 น. 29 ภาษาอังกฤษ
พัก 1 ชั่วโมง
11.00 – 12.30 น. 19 สังคมศึกษา
พักเที่ยง 1 ชั่วโมง
13.30 – 15.00 น. 49 ฟิสิกส์

*สทศ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการข้างต้นตามความเหมาะสม

6. การนำคะแนนไปใช้
     ผลคะแนนสามารถนาไปใช้ยื่น เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อตามเงื่อนไขของคณะและสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) หรือสถาบันที่ต้องการใช้คะแนน วิชาสามัญ 7 วิชาโดยผลคะแนนสามารถนำไปใช้ได้เพียงครั้งเดียวในปีที่ทำการสอบนั้นๆ

     ทั้งนี้ การนำผลคะแนนไปใช้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของคณะ และสถาบันอุดมศึกษาที่ประกาศ รับสมัคร สทศ.ทำหน้าที่เป็นเพียงหน่วยงานจัดสอบให้เท่านั้น และจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากผู้สมัครสอบ ไม่สามารถนำคะแนนไปใช้ในการคัดเลือกในสถาบันอุดมศึกษาได้

#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,เก็งข้อสอบ ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,คำราชาศัพท์ ,สุภาษิต ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,TU star ,ข้อสอบ o-net ป.6 ,สอนศาสตร์ ,quiz ,เกม ,game ,เข้าพรรษา 
กลับด้านบน