รับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต,ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหิดล 2556


กำหนดการรับนักศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการผลิตทันตแพทย์เพื่อชาวชนบท)
คณะทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน)
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 4 แห่ง
ปีการศึกษา 2556 ลำดับ

 

วัน  เดือน  ปี

กิจกรรม

1

9 ก.ค. – 30 ก.ย. 55

ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
   - เว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/quota2013
   - วิทยุจุฬา รายการ Open House on Air
   - จัดส่งเอกสารไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษา

2

15 ส.ค. – 30 ก.ย. 55

รับสมัครทางออนไลน์  โดยเข้าเว็บไซต์  http://www.mahidol.ac.th/quota2013
เข้า Menu มหิดลชนบท
   - ให้ผู้สมัครคีย์ข้อมูลออนไลน์  และดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน  โดยนำไปชำระเงินค่าสมัคร 700 บาท ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และธนาคารทหารไทย  ทุกสาขาทั่วประเทศ
   - ให้ผู้สมัครสั่งพิมพ์ใบสมัคร และจัดส่งพร้อมหลักฐานการสมัครทั้งหมดทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๕ (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์)
   - เก็บรักษารหัสผ่าน (password) ที่ได้รับจากการสมัครออนไลน์ไว้ในที่ปลอดภัย เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศสถานที่สอบ ให้ใช้รหัสผ่านเพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบไปแสดงในวันสอบ (หากลืมรหัสผ่านจะสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบไม่ได้)

3

1 พ.ย. – 23 พ.ย. 55

ประกาศสนามสอบและที่นั่งสอบให้กับผู้สมัครที่ชำระเงินและส่งเอกสารหลักฐานเรียบร้อยแล้วทางเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/quota2013
   - ใช้รหัสผ่านที่ได้รับจากการสมัครเพื่อสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร
   - ผู้สมัครที่ไม่มีบัตรประจำตัวสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

4

24 พ.ย. 55

สอบข้อเขียนวิชาสามัญของมหาวิทยาลัยมหิดล ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท  ต้องเข้าสอบทุกวิชา
08.30-10.30 น.
   ฉบับที่ 1 เคมี และ ฟิสิกส์ (รวม 2 ชม.)
11.00-12.00 น.
   ฉบับที่ 2 คณิตศาสตร์ (1 ชม.)
13.00-15.00 น.  
ฉบับที่ 3 ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  และสังคมศึกษากับความรู้ทั่วไป (รวม 2 ชม.)
15.30-16.30 น.  
ฉบับที่ 4 ชีววิทยา (1 ชม.)
   -
ในวันสอบให้นำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงในการเข้าสอบทุกวิชา
   - หากไม่มีบัตรจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
สนามสอบโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
   - จ.นครปฐม 
: มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
   - จ.นครสวรรค์
:  รร.นครสวรรค์
   - จ.นครราชสีมา
: รร.สุรนารีวิทยา
   -
จ.นครศรีธรรมราช : ศูนย์แพทยศาสตร์ รพม.นครศรีธรรมราช  

5

13 ธ.ค. 55

ประกาศผู้ผ่านข้อเขียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/quota2013
   - มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อเฉพาะผู้ที่ชำระเงินค่าสมัคร ส่งเอกสาร และคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด 

6

13-16 ธ.ค. 55

ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ส่งแบบตอบรับการเข้าสอบฯ ไปยังศูนย์แพทย์ที่สมัคร

7

17-30 ธ.ค. 55

กิจกรรมกลุ่ม ณ ศูนย์แพทย์ที่สมัคร

8

17-30 ธ.ค. 55

สอบสัมภาษณ์ ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล/คณะทันตแพทยศาสตร์/ศูนย์แพทย์ที่สมัคร

9

8 ม.ค. 56

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา  ทางเว็บไซต์  http://www.mahidol.ac.th/quota2013

10

9-18 ม.ค.56

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษากรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่  และลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ทางเว็บไซต์  http://www.mahidol.ac.th/quota2013
   - กรอกข้อมูลระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ออนไลน์ (e-Profile) หากไม่กรอกข้อมูลระเบียนประวัติฯ นักศึกษาจะไม่ได้รับรหัสประจำตัวนักศึกษา  และไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 29-30 พ.ค. 56 ได้
   - ลงทะเบียนเรียนออนไลน์โดยดาวน์โหลดใบรับรองการชำระเงิน (Invoice) ค่าธรรมเนียมการศึกษา แล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารทหารไทย  หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ  หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล

11

(ตัวจริง) 14 ม.ค. 56

(สำรอง) 15-16 ม.ค. 56

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัว  และทำสัญญาการเป็นนักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท  โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน โครงการผลิตทันตแพทย์เพื่อชาวชนบท ณ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล/คณะทันตแพทยศาสตร์/ศูนย์แพทย์ที่สมัคร
ผู้ทำสัญญาเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ณ สถาบันแห่งใดแห่งหนึ่งแล้ว ไม่มีสิทธิ์ทำสัญญาซ้ำซ้อนเพื่อเข้าศึกษากับสถาบันอื่นในภายหลัง สัญญาที่ทำครั้งหลังนับเป็นสัญญาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ยกเว้นคู่สัญญายินยอมตกลงยกเลิกสัญญาเดิม ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ในการดำเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาตามความเหมาะสม

12

8 เม.ย. 56

นักเรียนส่งหลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมปลายพร้อม GPA (6 ภาคการศึกษา) ไปยังคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล/คณะทันตแพทยศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา  หากส่งไม่ทันตามกำหนดให้แจ้งขอผ่อนผันไปยังคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล/คณะทันตแพทยศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์ก่อนวันที่ 8 เม.ย. 56  และเมื่อทราบผลให้จัดส่งทันที
หมายเหตุ ผู้ที่จบการศึกษาที่ได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด จะหมดสิทธิ์เข้าศึกษา 
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะคืนค่าธรรมเนียมที่ชำระไว้ให้

13

29-30 พ.ค. 56

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ลงทะเบียนออนไลน์และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว  ให้ไปขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

14

31 พ.ค. 56

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

15

3 มิ.ย. 56

เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556

แหล่งที่มา :

มหาวิทยาลัยมหิดล

#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน