รับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต,ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหิดล 2556


กำหนดการรับนักศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการผลิตทันตแพทย์เพื่อชาวชนบท)
คณะทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน)
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 4 แห่ง
ปีการศึกษา 2556 ลำดับ

 

วัน  เดือน  ปี

กิจกรรม

1

9 ก.ค. – 30 ก.ย. 55

ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
   - เว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/quota2013
   - วิทยุจุฬา รายการ Open House on Air
   - จัดส่งเอกสารไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษา

2

15 ส.ค. – 30 ก.ย. 55

รับสมัครทางออนไลน์  โดยเข้าเว็บไซต์  http://www.mahidol.ac.th/quota2013
เข้า Menu มหิดลชนบท
   - ให้ผู้สมัครคีย์ข้อมูลออนไลน์  และดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน  โดยนำไปชำระเงินค่าสมัคร 700 บาท ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และธนาคารทหารไทย  ทุกสาขาทั่วประเทศ
   - ให้ผู้สมัครสั่งพิมพ์ใบสมัคร และจัดส่งพร้อมหลักฐานการสมัครทั้งหมดทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๕ (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์)
   - เก็บรักษารหัสผ่าน (password) ที่ได้รับจากการสมัครออนไลน์ไว้ในที่ปลอดภัย เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศสถานที่สอบ ให้ใช้รหัสผ่านเพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบไปแสดงในวันสอบ (หากลืมรหัสผ่านจะสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบไม่ได้)

3

1 พ.ย. – 23 พ.ย. 55

ประกาศสนามสอบและที่นั่งสอบให้กับผู้สมัครที่ชำระเงินและส่งเอกสารหลักฐานเรียบร้อยแล้วทางเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/quota2013
   - ใช้รหัสผ่านที่ได้รับจากการสมัครเพื่อสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร
   - ผู้สมัครที่ไม่มีบัตรประจำตัวสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

4

24 พ.ย. 55

สอบข้อเขียนวิชาสามัญของมหาวิทยาลัยมหิดล ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท  ต้องเข้าสอบทุกวิชา
08.30-10.30 น.
   ฉบับที่ 1 เคมี และ ฟิสิกส์ (รวม 2 ชม.)
11.00-12.00 น.
   ฉบับที่ 2 คณิตศาสตร์ (1 ชม.)
13.00-15.00 น.  
ฉบับที่ 3 ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  และสังคมศึกษากับความรู้ทั่วไป (รวม 2 ชม.)
15.30-16.30 น.  
ฉบับที่ 4 ชีววิทยา (1 ชม.)
   -
ในวันสอบให้นำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงในการเข้าสอบทุกวิชา
   - หากไม่มีบัตรจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
สนามสอบโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
   - จ.นครปฐม 
: มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
   - จ.นครสวรรค์
:  รร.นครสวรรค์
   - จ.นครราชสีมา
: รร.สุรนารีวิทยา
   -
จ.นครศรีธรรมราช : ศูนย์แพทยศาสตร์ รพม.นครศรีธรรมราช  

5

13 ธ.ค. 55

ประกาศผู้ผ่านข้อเขียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/quota2013
   - มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อเฉพาะผู้ที่ชำระเงินค่าสมัคร ส่งเอกสาร และคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด 

6

13-16 ธ.ค. 55

ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ส่งแบบตอบรับการเข้าสอบฯ ไปยังศูนย์แพทย์ที่สมัคร

7

17-30 ธ.ค. 55

กิจกรรมกลุ่ม ณ ศูนย์แพทย์ที่สมัคร

8

17-30 ธ.ค. 55

สอบสัมภาษณ์ ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล/คณะทันตแพทยศาสตร์/ศูนย์แพทย์ที่สมัคร

9

8 ม.ค. 56

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา  ทางเว็บไซต์  http://www.mahidol.ac.th/quota2013

10

9-18 ม.ค.56

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษากรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่  และลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ทางเว็บไซต์  http://www.mahidol.ac.th/quota2013
   - กรอกข้อมูลระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ออนไลน์ (e-Profile) หากไม่กรอกข้อมูลระเบียนประวัติฯ นักศึกษาจะไม่ได้รับรหัสประจำตัวนักศึกษา  และไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 29-30 พ.ค. 56 ได้
   - ลงทะเบียนเรียนออนไลน์โดยดาวน์โหลดใบรับรองการชำระเงิน (Invoice) ค่าธรรมเนียมการศึกษา แล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารทหารไทย  หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ  หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล

11

(ตัวจริง) 14 ม.ค. 56

(สำรอง) 15-16 ม.ค. 56

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัว  และทำสัญญาการเป็นนักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท  โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน โครงการผลิตทันตแพทย์เพื่อชาวชนบท ณ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล/คณะทันตแพทยศาสตร์/ศูนย์แพทย์ที่สมัคร
ผู้ทำสัญญาเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ณ สถาบันแห่งใดแห่งหนึ่งแล้ว ไม่มีสิทธิ์ทำสัญญาซ้ำซ้อนเพื่อเข้าศึกษากับสถาบันอื่นในภายหลัง สัญญาที่ทำครั้งหลังนับเป็นสัญญาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ยกเว้นคู่สัญญายินยอมตกลงยกเลิกสัญญาเดิม ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ในการดำเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาตามความเหมาะสม

12

8 เม.ย. 56

นักเรียนส่งหลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมปลายพร้อม GPA (6 ภาคการศึกษา) ไปยังคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล/คณะทันตแพทยศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา  หากส่งไม่ทันตามกำหนดให้แจ้งขอผ่อนผันไปยังคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล/คณะทันตแพทยศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์ก่อนวันที่ 8 เม.ย. 56  และเมื่อทราบผลให้จัดส่งทันที
หมายเหตุ ผู้ที่จบการศึกษาที่ได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด จะหมดสิทธิ์เข้าศึกษา 
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะคืนค่าธรรมเนียมที่ชำระไว้ให้

13

29-30 พ.ค. 56

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ลงทะเบียนออนไลน์และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว  ให้ไปขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

14

31 พ.ค. 56

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

15

3 มิ.ย. 56

เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556

แหล่งที่มา :

มหาวิทยาลัยมหิดล

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน