รับตรง 56 โครงการ Ku Connect ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีความประสงค็์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการก้าวสู่เคยู.... เรียนล่วงหน้า ประจำปีการศึกษา 2556 โดยใช้ GAT-PAT เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก รับสมัคร วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม – วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2555

คุณสมบัติ
     - กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม. 6
     - GPAX 4ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
     - เคยได้รีบรางวัลประกวดต่างๆที่เกี่วข้องกับสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาจากสถาบันที่เชื่อถือได้

กำหนดการ

รายการ วัน / เดือน / ปี 
รับสมัครทางเว็บไซต์ http://quota.psd.kps.ku.ac.th/kuconnect/index.php วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม – วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2555
ชำระเงินค่าสมัครและค่าลงทะเบียนรายวิชา ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินและมีสิทธิ์เข้าเรียน วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2555
ประกาศตารางการเรียนแต่ละรายวิชา วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2555
วันเปิดเรียน (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2555
วันสอบกลางภาค วันเสาร์ที่ 29 – วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2555
วันกรอกผลคะแนนสอบ GAT/PAT วันศุกร์ที่ 9 – 14 พฤศจิกายน 2555
วันสอบไล่ วันเสาร์ที่ 24 – วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2555
วันส่งคะแนนสอบไล่ วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2555
สอบสัมภาษณ์ และยืนยันสิทธิ์ วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555 (09.00-12.00 น.)

ที่มา: http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/main/index.php?option=com_k2&view=item&id=75:ku_connect56

เอกสารประกอบข่าว : รับตรง 56 โครงการ Ku Connect ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน.pdf

แหล่งที่มา :

ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (ENN)