สถิติคะแนนสูงสุดต่ำสุดของแต่ละสาขาของปี 2555 ม.ขอนแก่น

คะแนนเต็ม 100 คะแนน แยกเป็น คะแนนสอบ 95% และ GPAX 5%
แต่ละสาขาอาจมีจำนวนวิชาสอบไม่เท่ากัน และน้ำหนักในการคำนวณจะต่างกันไป
ให้คลิกที่สาขาที่ต้องการ เพื่อดูวิชาที่ใช้สอบ และน้ำหนักคะแนนแต่ละวิชา
สำหรับวิธีการคิดคะแนนให้ดูจากที่นี่

ค่า Mean=3.197 และ SD=0.487

สาขา

คะแนนสูงสุด

คะแนนต่ำสุด

001: แพทยศาสตร์

83.152

69.218

002: เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

59.835

50.766

003: เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด

54.301

50.218

004: พยาบาลศาสตร์

59.249

45.215

005: สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

52.46

40.36

006: สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

49.101

38.23

007: สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเอกคู่ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

49.402

44.692

008: ทันตแพทยศาสตร์

71.092

65.521

009: เภสัชศาสตร์

65.502

58.931

010: สัตวแพทยศาสตร์

63.295

55.001

011: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

44.794

30.362

012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร

40.702

32.318

013: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง

44.763

31.151

014: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม

37.945

31.633

015: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา

57.386

39.357

016: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี

60.012

41.012

017: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

61.536

33.422

018: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

50.021

38.319

019: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์

55.375

36.421

020: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ

48.722

37.131

021: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

53.885

35.836

022: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา

49.014

40.803

023: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี

53.076

37.735

024: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

49.372

39.263

025: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

45.882

36.625

026: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

47.655

35.947

027: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ

41.355

35.187

028: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี

53.653

37.364

029: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

53.009

40.579

030: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

60.455

46.093

031: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

60.948

43.846

032: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

44.348

40.137

033: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป

59.3

37.273

034: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

44.879

34.698

035: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

63.717

32.875

036: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

55.685

36.732

037: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

69.939

38.81

038: สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

68.647

52.201

039: สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม

57.777

44.718

040: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

67.556

52.29

041: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยววิทยาศาสตร์ศึกษาทั่วไป

58.755

54.559

042: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยวเคมี

58.298

56.314

043: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยวชีววิทยา

64.296

59.382

044: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยวฟิสิกส์

62.739

55.492

045: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

61.36

55.845

046: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา

66.05

55.58

047: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (วิทย์)

55.083

51.519

048: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (ศิลป์)

68.398

45.564

049: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

51.389

44.598

050: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา

52.514

43.506

051: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา

56.381

45.413

052: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

58.296

43.094

053: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

68.9

37.715

054: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์

43.414

40.063

055: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

59.964

41.456

056: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

68.716

40.327

057: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น

40.15

40.15

058: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ เลือกสอบวิชาภาษาจีน

46.07

40.058

059: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์

75.347

56.993

060: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

80.517

56.903

061: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

85.59

57.546

062: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น

69.039

57.837

063: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน

59.522

58.039

064: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์

54.43

43.539

065: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

61.02

44.675

066: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

-

-

067: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น

47.513

46.035

068: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาจีน

50.294

45.564

069: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์

43.973

39.164

070: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

46.483

39.47

071: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

41.097

40.208

072: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น

43.519

40.248

073: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม เลือกสอบวิชาภาษาจีน

45.545

39.011

074: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม เลือกสอบวิชาภาษาบาลี

48.276

41.203

075: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์

43.643

43.109

076: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

54.117

40.175

077: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

41.581

41.581

078: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น

77.524

40.52

079: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบวิชาภาษาจีน

-

-

080: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์

49.42

45.68

081: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

49.65

47.627

082: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

-

-

083: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น

-

-

084: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน เลือกสอบวิชาภาษาจีน

68.05

45.243

085: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์

73.733

56.769

086: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

70.475

56.639

087: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

66.14

57.727

088: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น

81.799

67.705

089: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาจีน

74.611

56.906

090: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์

56.725

46.268

091: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

61.871

46.479

092: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

48.79

47.668

093: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น

49.604

49.604

094: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน

49.095

46.456

095: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

-

-

096: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี

50.678

48.834

097: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา

56.626

45.792

098: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาสเปน

74.055

50.574

099: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาสเปน เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์)

67.226

51.026

100: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์)

69.299

53.799

101: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์)

69.456

53.221

102: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

63.787

53.443

103: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

69.487

69.487

104: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น

58.822

54.51

105: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน

55.202

55.04

106: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน

60.877

38.983

107: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ

53.27

37.755

108: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี

69.119

48.637

109: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว

63.971

43.072

110: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด

54.36

38.766

111: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

59.044

38.244

112: ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

72.783

44.573

113: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (คณิต-วิทย์)

48.662

42.661

114: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (คณิต-ศิลป์)

53.014

42.595

115: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

47.874

42.687

116: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

-

-

117: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น

-

-

118: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เลือกสอบวิชาภาษาจีน

48.86

48.86

119: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง (คณิต-วิทย์)

46.604

40.638

120: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง (คณิต-ศิลป์)

47.611

40.678

121: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

42.387

40.768

122: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

-

-

123: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น

-

-

124: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง เลือกสอบวิชาภาษาจีน

-

-

126: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์)

67.536

33.058

127: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (ศิลป์)

70.822

27.824

128: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์)

48.673

32.107

129: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (ศิลป์)

58.581

28.384

130: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์)

61.785

33.242

131: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (ศิลป์)

62.879

30.581

132: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ (วิทย์)

59.039

31.001

133: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ (ศิลป์)

61.575

31.052

134: เทคนิคการแพทย์ (เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์)

35.35

35.35

135: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการเงิน

43.56

26.12

136: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์)

46.991

34.882

137: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์)

45.966

34.857

138: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์)

41.855

34.253

139: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์)

46.424

34.195

140: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต

45.36

31.179

141: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

43.719

32.917

142: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

39.422

30.726

143: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

38.913

30.101

144: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการประมง

36.433

21.203

145: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

40.376

31.243

146: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์)

48.01

33.263

147: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์)

53.213

33.407

150: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร

37.001

27.676

151: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

42.642

25.145

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน