สถิติคะแนนสูงสุดต่ำสุดของแต่ละสาขาของปี 2555 ม.ขอนแก่น

คะแนนเต็ม 100 คะแนน แยกเป็น คะแนนสอบ 95% และ GPAX 5%
แต่ละสาขาอาจมีจำนวนวิชาสอบไม่เท่ากัน และน้ำหนักในการคำนวณจะต่างกันไป
ให้คลิกที่สาขาที่ต้องการ เพื่อดูวิชาที่ใช้สอบ และน้ำหนักคะแนนแต่ละวิชา
สำหรับวิธีการคิดคะแนนให้ดูจากที่นี่

ค่า Mean=3.197 และ SD=0.487

สาขา

คะแนนสูงสุด

คะแนนต่ำสุด

001: แพทยศาสตร์

83.152

69.218

002: เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

59.835

50.766

003: เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด

54.301

50.218

004: พยาบาลศาสตร์

59.249

45.215

005: สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

52.46

40.36

006: สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

49.101

38.23

007: สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเอกคู่ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

49.402

44.692

008: ทันตแพทยศาสตร์

71.092

65.521

009: เภสัชศาสตร์

65.502

58.931

010: สัตวแพทยศาสตร์

63.295

55.001

011: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

44.794

30.362

012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร

40.702

32.318

013: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง

44.763

31.151

014: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม

37.945

31.633

015: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา

57.386

39.357

016: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี

60.012

41.012

017: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

61.536

33.422

018: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

50.021

38.319

019: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์

55.375

36.421

020: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ

48.722

37.131

021: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

53.885

35.836

022: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา

49.014

40.803

023: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี

53.076

37.735

024: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

49.372

39.263

025: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

45.882

36.625

026: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

47.655

35.947

027: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ

41.355

35.187

028: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี

53.653

37.364

029: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

53.009

40.579

030: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

60.455

46.093

031: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

60.948

43.846

032: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

44.348

40.137

033: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป

59.3

37.273

034: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

44.879

34.698

035: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

63.717

32.875

036: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

55.685

36.732

037: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

69.939

38.81

038: สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

68.647

52.201

039: สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม

57.777

44.718

040: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

67.556

52.29

041: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยววิทยาศาสตร์ศึกษาทั่วไป

58.755

54.559

042: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยวเคมี

58.298

56.314

043: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยวชีววิทยา

64.296

59.382

044: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยวฟิสิกส์

62.739

55.492

045: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

61.36

55.845

046: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา

66.05

55.58

047: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (วิทย์)

55.083

51.519

048: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (ศิลป์)

68.398

45.564

049: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

51.389

44.598

050: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา

52.514

43.506

051: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา

56.381

45.413

052: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

58.296

43.094

053: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

68.9

37.715

054: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์

43.414

40.063

055: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

59.964

41.456

056: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

68.716

40.327

057: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น

40.15

40.15

058: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ เลือกสอบวิชาภาษาจีน

46.07

40.058

059: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์

75.347

56.993

060: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

80.517

56.903

061: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

85.59

57.546

062: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น

69.039

57.837

063: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน

59.522

58.039

064: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์

54.43

43.539

065: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

61.02

44.675

066: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

-

-

067: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น

47.513

46.035

068: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาจีน

50.294

45.564

069: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์

43.973

39.164

070: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

46.483

39.47

071: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

41.097

40.208

072: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น

43.519

40.248

073: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม เลือกสอบวิชาภาษาจีน

45.545

39.011

074: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม เลือกสอบวิชาภาษาบาลี

48.276

41.203

075: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์

43.643

43.109

076: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

54.117

40.175

077: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

41.581

41.581

078: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น

77.524

40.52

079: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบวิชาภาษาจีน

-

-

080: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์

49.42

45.68

081: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

49.65

47.627

082: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

-

-

083: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น

-

-

084: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน เลือกสอบวิชาภาษาจีน

68.05

45.243

085: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์

73.733

56.769

086: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

70.475

56.639

087: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

66.14

57.727

088: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น

81.799

67.705

089: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาจีน

74.611

56.906

090: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์

56.725

46.268

091: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

61.871

46.479

092: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

48.79

47.668

093: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น

49.604

49.604

094: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน

49.095

46.456

095: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ

-

-

096: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี

50.678

48.834

097: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา

56.626

45.792

098: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาสเปน

74.055

50.574

099: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาสเปน เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์)

67.226

51.026

100: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์)

69.299

53.799

101: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์)

69.456

53.221

102: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

63.787

53.443

103: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

69.487

69.487

104: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น

58.822

54.51

105: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน

55.202

55.04

106: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน

60.877

38.983

107: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ

53.27

37.755

108: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี

69.119

48.637

109: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว

63.971

43.072

110: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด

54.36

38.766

111: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

59.044

38.244

112: ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

72.783

44.573

113: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (คณิต-วิทย์)

48.662

42.661

114: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (คณิต-ศิลป์)

53.014

42.595

115: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

47.874

42.687

116: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

-

-

117: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น

-

-

118: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เลือกสอบวิชาภาษาจีน

48.86

48.86

119: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง (คณิต-วิทย์)

46.604

40.638

120: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง (คณิต-ศิลป์)

47.611

40.678

121: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

42.387

40.768

122: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน

-

-

123: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น

-

-

124: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง เลือกสอบวิชาภาษาจีน

-

-

126: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์)

67.536

33.058

127: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (ศิลป์)

70.822

27.824

128: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์)

48.673

32.107

129: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (ศิลป์)

58.581

28.384

130: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์)

61.785

33.242

131: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (ศิลป์)

62.879

30.581

132: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ (วิทย์)

59.039

31.001

133: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ (ศิลป์)

61.575

31.052

134: เทคนิคการแพทย์ (เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์)

35.35

35.35

135: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการเงิน

43.56

26.12

136: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์)

46.991

34.882

137: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์)

45.966

34.857

138: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์)

41.855

34.253

139: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์)

46.424

34.195

140: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต

45.36

31.179

141: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

43.719

32.917

142: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

39.422

30.726

143: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

38.913

30.101

144: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการประมง

36.433

21.203

145: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

40.376

31.243

146: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์)

48.01

33.263

147: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์)

53.213

33.407

150: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร

37.001

27.676

151: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

42.642

25.145

#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,เก็งข้อสอบ ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,คำราชาศัพท์ ,สุภาษิต ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,TU star ,ข้อสอบ o-net ป.6 ,สอนศาสตร์ ,quiz ,เกม ,game ,เข้าพรรษา 
กลับด้านบน