ม.วลัยลักษณ์รับป.โทจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2555 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์

จุดเด่นของหลักสูตร
     หลักสูตร MIT มุ่งผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ในด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงานทั้งของภาคธุรกิจและภาครัฐ หรือเป็นผู้ประกอบการด้าน IT ได้ โดยเน้นการเรียนการสอนทางด้าน Multimedia & Animation, Project Management, Software Engineering และ E Business

การสมัคร
     ผู้สมัครสามารถเลือกที่เรียนได้ตามสะดวก 3 สถานที่ด้วยกัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช หรือศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี หรือหน่วยประสานงาน กรุงเทพฯ

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มีนาคม 2555

ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่

1. ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี อาคาร P.C.Tower ชั้น 9 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
    โทร. 0-7722-5260-3, 089-6521251  http://surat.wu.ac.th

2. หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ อาคารวิชาการ
    3 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทร. 0-7567-2204, 0-7567-2212  http://www.mitwu.net

3. หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
    อาคาร SM TOWER ชั้น 19 เลขที่ 979/4246 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
    โทร. 0-2299-0950-1

หรือสมัคร online ได้ที่ http://graduate.wu.ac.th ไม่เสียค่าใบสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม   http://surat.wu.ac.th