ก.พ.มอบทุนข้าราชการเรียนต่อต่างประเทศ

     สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจําปี  2554 เป็นทุนสําหรับผู้ที่กําลังศึกษา หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาในต่างประเทศ โดยผู้ได้รับทุนที่สําเร็จการศึกษาตามที่กําหนดจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการใน กระทรวง กรมที่สังกัด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน

1. ทุนที่รับสมัครคัดเลือก จํานวน 3 หน่วย  รวม 5 ทุน

2. ข้อผูกพันในการรับทุน
     2.1 ผู้ได้รับทุนที่สําเร็จการศึกษาตามที่กําหนดจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการใน กระทรวง กรมที่สังกัด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
     2.2 กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับ สํานักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2เท่าของจํานวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก ผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
     3.1 เป็นข้าราชการที่ปฏิบัติราชการมาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันประกาศรับสมัคร
     3.2 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทและมีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี
     3.3 เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันประกาศรับสมัคร     
     3.4 เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
     3.5 เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อุทิศและเสียสละ
     3.6 กรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้รับทุนรัฐบาลซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการไป ศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศไม่มีสิทธิสมัครคัดเลือกในครั้งนี้
     3.7 เป็นผู้ที่ส่วนราชการเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เพียงพอ สมควรที่จะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เพิ่มขึ้น เพื่อที่จะกลับมาเป็นกําลังสําคัญของส่วนราชการ 
     3.8 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
          3.8.1  เป็นผู้กําลังศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาและประเทศตาม ที่กําหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน ในสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิให้บรรจุเข้ารับราชการได้
          3.8.2  เป็นผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไขในระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาและประเทศตามที่กําหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน ในสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิให้บรรจุเข้ารับราชการได้ และต้องเข้าศึกษาภายในปีการศึกษา 2555 หรือ 2012 

4. การสมัครเข้ารับการคัดเลือก
     4.1 ผู้สมัครมีสิทธิสมัครทุนได้คนละ 1 กลุ่ม
     4.2 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 เมษายน 2555 โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสอบถามรายละเอียดและขอใบสมัครได้ที่
          (1) Office of Educational Affairs (Thai Government Students’ Office),
28 Princes Gate, London SW7 1PT United Kingdom Tel. 020-7584-4538 Fax. 020-7823-9896 หรือ http://www.oeauk.net
          (2) Brueau  du  Conseiller  de  I’Education,  Ambassade  Royale  de
Thailande 8 rue Greuze-75116 PARIS, France Tel. 01-5626-0449 Fax. 01-5626-0736  หรือ http://oeaparis.free.fr
          (3) Office of Educational Affairs Paris (Office Branch Berlin), The
Royal Thai Embassy, Lepsiusstr. 64/66 12163  Berlin, Germany. Tel. 030-7948-1214 Fax. 030-7948-1511 หรือ E-mail address: oeaparis.berlin@yahoo.de
          (4) Office of Educational Affairs, 74-76 Hopetoun Circuit, Yarralumla,
Canberra, ACT 2600, Australia Tel. 02-6281-1371 Fax. 02-6285-3071หรือ http://www.ocsc.org.au/
          (5) Office  of  Educational  Affairs,  Fuji  Park  Hills  Room  301,  5-4-3
Higashi-Gotanda, Shinagawa-ku Tokyo  141-0022, Japan Tel. 03-5424-0652 Fax. 03-5424-0658 หรือ http://www.thaiembassy.jp/education/
          (6) สถานเอกอัครราชทูตของไทยประจําประเทศต่างๆในประเทศที่กําหนดให้ไปศึกษาต่อ ในกรณีที่ไม่มีสํานักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในประเทศนั้นๆ
          (7) ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ. เลขที่ 47/101ถนนติวานนท์ ซอย 4 ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  โทรศัพท์ 0 2547 1911, 0 2547 1915  และ 0  2547 1916โทรสาร 0 2547 1346
          นอกจากนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร พร้อมทั้งสามารถพิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกได้ ใน Website ของสํานักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อรับทุน”
     4.3 การยื่นใบสมัครคัดเลือก 
          ให้ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ด่วนลงทะเบียน   โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไปยัง กลุ่มงานบริหารการสอบและระบบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ. เลขที่ 47/101ถนนติวานนท์ ซอย 4  ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  โดยเขียนวงเล็บไว้ที่มุมซองให้เห็นชัดเจนว่า “ทุนสําหรับผู้ที่กําลังศึกษา  หรือมีสถานศึกษาตอบรับฯ” ภายในวันที่ 11 เมษายน 2555

     ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัครคัดเลือก เป็นสําคัญ ใบสมัครหรือเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ส่งหลังวันที่ 11 เมษายน 2555 จะไม่รับพิจารณา

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน