ก.พ.มอบทุนข้าราชการเรียนต่อต่างประเทศ

     สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจําปี  2554 เป็นทุนสําหรับผู้ที่กําลังศึกษา หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาในต่างประเทศ โดยผู้ได้รับทุนที่สําเร็จการศึกษาตามที่กําหนดจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการใน กระทรวง กรมที่สังกัด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน

1. ทุนที่รับสมัครคัดเลือก จํานวน 3 หน่วย  รวม 5 ทุน

2. ข้อผูกพันในการรับทุน
     2.1 ผู้ได้รับทุนที่สําเร็จการศึกษาตามที่กําหนดจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการใน กระทรวง กรมที่สังกัด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
     2.2 กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับ สํานักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2เท่าของจํานวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก ผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
     3.1 เป็นข้าราชการที่ปฏิบัติราชการมาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันประกาศรับสมัคร
     3.2 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทและมีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี
     3.3 เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันประกาศรับสมัคร     
     3.4 เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
     3.5 เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อุทิศและเสียสละ
     3.6 กรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้รับทุนรัฐบาลซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการไป ศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศไม่มีสิทธิสมัครคัดเลือกในครั้งนี้
     3.7 เป็นผู้ที่ส่วนราชการเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เพียงพอ สมควรที่จะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เพิ่มขึ้น เพื่อที่จะกลับมาเป็นกําลังสําคัญของส่วนราชการ 
     3.8 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
          3.8.1  เป็นผู้กําลังศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาและประเทศตาม ที่กําหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน ในสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิให้บรรจุเข้ารับราชการได้
          3.8.2  เป็นผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไขในระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาและประเทศตามที่กําหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน ในสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิให้บรรจุเข้ารับราชการได้ และต้องเข้าศึกษาภายในปีการศึกษา 2555 หรือ 2012 

4. การสมัครเข้ารับการคัดเลือก
     4.1 ผู้สมัครมีสิทธิสมัครทุนได้คนละ 1 กลุ่ม
     4.2 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 เมษายน 2555 โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสอบถามรายละเอียดและขอใบสมัครได้ที่
          (1) Office of Educational Affairs (Thai Government Students’ Office),
28 Princes Gate, London SW7 1PT United Kingdom Tel. 020-7584-4538 Fax. 020-7823-9896 หรือ http://www.oeauk.net
          (2) Brueau  du  Conseiller  de  I’Education,  Ambassade  Royale  de
Thailande 8 rue Greuze-75116 PARIS, France Tel. 01-5626-0449 Fax. 01-5626-0736  หรือ http://oeaparis.free.fr
          (3) Office of Educational Affairs Paris (Office Branch Berlin), The
Royal Thai Embassy, Lepsiusstr. 64/66 12163  Berlin, Germany. Tel. 030-7948-1214 Fax. 030-7948-1511 หรือ E-mail address: oeaparis.berlin@yahoo.de
          (4) Office of Educational Affairs, 74-76 Hopetoun Circuit, Yarralumla,
Canberra, ACT 2600, Australia Tel. 02-6281-1371 Fax. 02-6285-3071หรือ http://www.ocsc.org.au/
          (5) Office  of  Educational  Affairs,  Fuji  Park  Hills  Room  301,  5-4-3
Higashi-Gotanda, Shinagawa-ku Tokyo  141-0022, Japan Tel. 03-5424-0652 Fax. 03-5424-0658 หรือ http://www.thaiembassy.jp/education/
          (6) สถานเอกอัครราชทูตของไทยประจําประเทศต่างๆในประเทศที่กําหนดให้ไปศึกษาต่อ ในกรณีที่ไม่มีสํานักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในประเทศนั้นๆ
          (7) ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ. เลขที่ 47/101ถนนติวานนท์ ซอย 4 ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  โทรศัพท์ 0 2547 1911, 0 2547 1915  และ 0  2547 1916โทรสาร 0 2547 1346
          นอกจากนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร พร้อมทั้งสามารถพิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกได้ ใน Website ของสํานักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อรับทุน”
     4.3 การยื่นใบสมัครคัดเลือก 
          ให้ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ด่วนลงทะเบียน   โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไปยัง กลุ่มงานบริหารการสอบและระบบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ. เลขที่ 47/101ถนนติวานนท์ ซอย 4  ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  โดยเขียนวงเล็บไว้ที่มุมซองให้เห็นชัดเจนว่า “ทุนสําหรับผู้ที่กําลังศึกษา  หรือมีสถานศึกษาตอบรับฯ” ภายในวันที่ 11 เมษายน 2555

     ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัครคัดเลือก เป็นสําคัญ ใบสมัครหรือเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ส่งหลังวันที่ 11 เมษายน 2555 จะไม่รับพิจารณา

#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,เก็งข้อสอบ ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,คำราชาศัพท์ ,สุภาษิต ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,TU star ,ข้อสอบ o-net ป.6 ,สอนศาสตร์ ,quiz ,เกม ,game ,เข้าพรรษา 
กลับด้านบน