โควต้า 14 จังหวัดภาคใต้ ม.วลัยลักษณ์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทโควตา โดยไม่มีการสอบข้อเขียนแต่ต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิธีการรับเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึง วันที่ 9 ธันวาคม 2556 โดยจะรับเฉพาะนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ประกอบด้วย จังหวัดระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต พัทลุง สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

จำนวนรับเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2557 จำแนกตามสำนักวิชาและหลักสูตร ดังนี้

สำนักวิชา/หลักสูตร

จำนวนรับ

GPA

4 หรือ 5

ภาค

การเรียน

เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้

จำนวน

หน่วยกิต

กลุ่ม

วิทยาศาสตร์

จำนวน

หน่วยกิต

กลุ่ม

คณิตศาสตร์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

 • วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ

30

2.75

≥ 15

≥ 8

รวม

30

     

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

 • ภาษาอังกฤษ

70

2.50

-

-

 • ภาษาจีน

70

2.50

-

-

 • อาเซียนศึกษา

60

2.50

-

-

 • รัฐศาสตร์

70

2.50

-

-

 • ไทยศึกษาบูรณาการ

40

2.50

-

-

รวม

310

     

สำนักวิชาการจัดการ

 • บัญชี

80

3.00

-

≥ 10

 • บริหารธุรกิจ

160

2.50

-

≥ 8

 • อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

70

2.50

-

-

 • เศรษฐศาสตร์

70

2.75

-

≥ 10

รวม

380

     

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

 • นิเทศศาสตร์

80

2.00

-

-

 • เทคโนโลยีสารสนเทศ

70

2.15

≥ 15 หรือ ≥8

 • การจัดการสารสนเทศดิจิทัล

50

2.00

-

-

 • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น

60

2.00

-

-

 • วิศวกรรมซอฟแวร์

50

2.50

≥ 15 หรือ ≥8

รวม

310

     

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

 • เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)

60

2.00

≥ 15

≥ 8

 • เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์)

45

2.00

≥ 15

≥ 8

 • เกษตรศาสตร์ (ประมง)

40

2.00

≥ 15

≥ 8

 • อุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร)

60

2.00

≥ 15

≥ 8

 • อุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ)

30

2.00

≥ 15

≥ 8

รวม

235

     

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

 • วิศวกรรมศาสตร์โยธา

50

2.40

≥ 15

≥ 8

 • วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า

40

2.40

≥ 15

≥ 8

 • วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ

60

2.40

≥ 15

≥ 8

 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

60

2.40

≥ 15

≥ 8

 • วิศวกรรมวัสดุ (พอลิเมอร์ ไม้)

40

2.40

≥ 15

≥ 8

 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

40

2.40

≥ 15

≥ 8

 • เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

40

2.40

≥ 15

≥ 8

รวม

330

     

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

 • เทคนิคการแพทย์

30

3.00

≥ 15

≥ 8

 • อนามัยสิ่งแวดล้อม

30

3.00

≥ 15

≥ 8

 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

30

3.00

≥ 15

≥ 8

 • กายภาพบำบัด

30

3.00

≥ 15

≥ 8

รวม

120

     

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

 • พยาบาลศาสตร์

60

3.00

≥ 15

≥ 8

รวม

60

     

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

 • สถาปัตยกรรม

30

2.50

≥ 15 หรือ ≥ 8

 • การออกแบบอุตสาหกรรม

30

2.00

-

-

รวม

60

     

หมายเหตุ

 1. เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายถึง จะต้องเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีจำนวนหน่วยกิต ตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด

 2. สำหรับผู้สมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ จะมีผลการเรียน (GPAX) ในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00

 3. หลักสูตรสถาปัตยกรรม และหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม จะจัดสอบสัมภาษณ์ พร้อมแสดงแฟ้มผลงานทางศิลปะ สอบความถนัดทางสถาปัตยกรรม หรือการออกแบบอุตสาหกรรม และทดสอบความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ ในวันสอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 • ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเรียนอยู่ในโรงเรียนในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้เท่านั้น

 • ต้องเป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ กล่าวคือไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถและจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ

 • ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด หรือมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท

 หมายเหตุ นักเรียนที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทโควตา ในปีการศึกษา 2557 กรณีผู้สมัครกำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 จะใช้ ผลการเรียน 4 ภาคการเรียน และในกรณีผู้สมัครทราบผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 แล้วให้ใช้ผลการเรียน 5 ภาคเรียน 

การรับสมัคร
รับสมัครผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้สมัครสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดพร้อมทั้งกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.wu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2556 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นรายครั้ง จำนวน 3 รอบ จึงขอให้ผู้สมัครติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ www.wu.ac.th โดยมีกำหนดการสอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์ ดังนี้ 

การดำเนินการ

วัน เดือน ปี

วันเริ่ม

รับสมัคร

วันสุดท้าย

ในการสมัคร

ประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์

สอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์

และยืนยันสิทธิ์

รอบที่ 1

1 กรกฎาคม 2556

13 สิงหาคม 2556

16 สิงหาคม 2556

20-22 สิงหาคม 2556

รอบที่ 2

14 สิงหาคม 2556

8 ตุลาคม 2556

11 ตุลาคม 2556

15-17 ตุลาคม 2556

รอบที่ 3

9 ตุลาคม 2556

9 ธันวาคม 2556

13 ธันวาคม 2556

17-19 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ

 • สอบสัมภาษณ์ตามวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.และ 13.00-15.00 น.

 • ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรสถาปัตยกรรม และหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม จะต้อง ทดสอบความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรม หรือทางด้านการออกแบบอุตสาหกรรม ในวันสอบสัมภาษณ์ (ขอให้ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการวาดรูป เช่น ดินสอ ยางลบ สีไม้ ฯลฯ นำไปในวันสอบสัมภาษณ์)

 • การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องยืนยันสิทธิ์ภายใน 7 วัน หลังจากทราบผลการสอบสัมภาษณ์

 • สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หากไม่สามารถมาสอบสัมภาษณ์ได้ในรอบนั้น ๆ จะต้องสมัครใหม่ และรอให้กรรมการนัดสอบสัมภาษณ์ใหม่จึงจะมีสิทธ์เข้าสอบสัมภาษณ์ได้

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://entry.wu.ac.th/detail.asp?mode=1

#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,เก็งข้อสอบ ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,คำราชาศัพท์ ,สุภาษิต ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,TU star ,ข้อสอบ o-net ป.6 ,สอนศาสตร์ ,quiz ,เกม ,game ,เข้าพรรษา 
กลับด้านบน