โควต้า 14 จังหวัดภาคใต้ ม.วลัยลักษณ์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทโควตา โดยไม่มีการสอบข้อเขียนแต่ต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิธีการรับเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึง วันที่ 9 ธันวาคม 2556 โดยจะรับเฉพาะนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ประกอบด้วย จังหวัดระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต พัทลุง สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

จำนวนรับเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2557 จำแนกตามสำนักวิชาและหลักสูตร ดังนี้

สำนักวิชา/หลักสูตร

จำนวนรับ

GPA

4 หรือ 5

ภาค

การเรียน

เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้

จำนวน

หน่วยกิต

กลุ่ม

วิทยาศาสตร์

จำนวน

หน่วยกิต

กลุ่ม

คณิตศาสตร์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

 • วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ

30

2.75

≥ 15

≥ 8

รวม

30

     

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

 • ภาษาอังกฤษ

70

2.50

-

-

 • ภาษาจีน

70

2.50

-

-

 • อาเซียนศึกษา

60

2.50

-

-

 • รัฐศาสตร์

70

2.50

-

-

 • ไทยศึกษาบูรณาการ

40

2.50

-

-

รวม

310

     

สำนักวิชาการจัดการ

 • บัญชี

80

3.00

-

≥ 10

 • บริหารธุรกิจ

160

2.50

-

≥ 8

 • อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

70

2.50

-

-

 • เศรษฐศาสตร์

70

2.75

-

≥ 10

รวม

380

     

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

 • นิเทศศาสตร์

80

2.00

-

-

 • เทคโนโลยีสารสนเทศ

70

2.15

≥ 15 หรือ ≥8

 • การจัดการสารสนเทศดิจิทัล

50

2.00

-

-

 • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น

60

2.00

-

-

 • วิศวกรรมซอฟแวร์

50

2.50

≥ 15 หรือ ≥8

รวม

310

     

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

 • เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)

60

2.00

≥ 15

≥ 8

 • เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์)

45

2.00

≥ 15

≥ 8

 • เกษตรศาสตร์ (ประมง)

40

2.00

≥ 15

≥ 8

 • อุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร)

60

2.00

≥ 15

≥ 8

 • อุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ)

30

2.00

≥ 15

≥ 8

รวม

235

     

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

 • วิศวกรรมศาสตร์โยธา

50

2.40

≥ 15

≥ 8

 • วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า

40

2.40

≥ 15

≥ 8

 • วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ

60

2.40

≥ 15

≥ 8

 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

60

2.40

≥ 15

≥ 8

 • วิศวกรรมวัสดุ (พอลิเมอร์ ไม้)

40

2.40

≥ 15

≥ 8

 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

40

2.40

≥ 15

≥ 8

 • เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

40

2.40

≥ 15

≥ 8

รวม

330

     

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

 • เทคนิคการแพทย์

30

3.00

≥ 15

≥ 8

 • อนามัยสิ่งแวดล้อม

30

3.00

≥ 15

≥ 8

 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

30

3.00

≥ 15

≥ 8

 • กายภาพบำบัด

30

3.00

≥ 15

≥ 8

รวม

120

     

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

 • พยาบาลศาสตร์

60

3.00

≥ 15

≥ 8

รวม

60

     

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

 • สถาปัตยกรรม

30

2.50

≥ 15 หรือ ≥ 8

 • การออกแบบอุตสาหกรรม

30

2.00

-

-

รวม

60

     

หมายเหตุ

 1. เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายถึง จะต้องเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีจำนวนหน่วยกิต ตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด

 2. สำหรับผู้สมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ จะมีผลการเรียน (GPAX) ในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00

 3. หลักสูตรสถาปัตยกรรม และหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม จะจัดสอบสัมภาษณ์ พร้อมแสดงแฟ้มผลงานทางศิลปะ สอบความถนัดทางสถาปัตยกรรม หรือการออกแบบอุตสาหกรรม และทดสอบความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ ในวันสอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 • ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเรียนอยู่ในโรงเรียนในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้เท่านั้น

 • ต้องเป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ กล่าวคือไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถและจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ

 • ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด หรือมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท

 หมายเหตุ นักเรียนที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทโควตา ในปีการศึกษา 2557 กรณีผู้สมัครกำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 จะใช้ ผลการเรียน 4 ภาคการเรียน และในกรณีผู้สมัครทราบผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 แล้วให้ใช้ผลการเรียน 5 ภาคเรียน 

การรับสมัคร
รับสมัครผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้สมัครสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดพร้อมทั้งกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.wu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2556 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นรายครั้ง จำนวน 3 รอบ จึงขอให้ผู้สมัครติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ www.wu.ac.th โดยมีกำหนดการสอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์ ดังนี้ 

การดำเนินการ

วัน เดือน ปี

วันเริ่ม

รับสมัคร

วันสุดท้าย

ในการสมัคร

ประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์

สอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์

และยืนยันสิทธิ์

รอบที่ 1

1 กรกฎาคม 2556

13 สิงหาคม 2556

16 สิงหาคม 2556

20-22 สิงหาคม 2556

รอบที่ 2

14 สิงหาคม 2556

8 ตุลาคม 2556

11 ตุลาคม 2556

15-17 ตุลาคม 2556

รอบที่ 3

9 ตุลาคม 2556

9 ธันวาคม 2556

13 ธันวาคม 2556

17-19 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ

 • สอบสัมภาษณ์ตามวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.และ 13.00-15.00 น.

 • ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรสถาปัตยกรรม และหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม จะต้อง ทดสอบความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรม หรือทางด้านการออกแบบอุตสาหกรรม ในวันสอบสัมภาษณ์ (ขอให้ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการวาดรูป เช่น ดินสอ ยางลบ สีไม้ ฯลฯ นำไปในวันสอบสัมภาษณ์)

 • การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องยืนยันสิทธิ์ภายใน 7 วัน หลังจากทราบผลการสอบสัมภาษณ์

 • สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หากไม่สามารถมาสอบสัมภาษณ์ได้ในรอบนั้น ๆ จะต้องสมัครใหม่ และรอให้กรรมการนัดสอบสัมภาษณ์ใหม่จึงจะมีสิทธ์เข้าสอบสัมภาษณ์ได้

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://entry.wu.ac.th/detail.asp?mode=1

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน