องค์ประกอบของละคร

องค์ประกอบของละครมีอะไรบ้างคะ

โดย : Rukia | เข้าชม : 6| วันที่ : 1 กรกฎาคม 2556
องค์ประกอบของละคร

องค์ประกอบของละคร การแสดงทีเป็นละครจะต้องมีองค์ประกอบ 4 ประการ ดังนี้
 ต้องมีเรื่อง ตัวละครจะเจรจาไปตามเนื้อเรื่องของบทละคร ผู้ประพันธ์จะต้องมีความสามารถในการบรรยายบุคลิกลักษณะและนิสัย
ของตัวละครได้ชัดเจน
 ต้องมีเนื้อหาสรุป หรือแนวคิด เช่น ต้องการให้เกิดความรักชาติ ความกตัญญูกตเวที หรือมุ่งสอนจิยธรรม
 นิสัยของตัวละคร ลุคลิกลักษณะ นิสัยของตัวละครต้องตรงกับเนื้อหาสรุป
 บรรยากาศ หมายถึง การสร้างบรรยากาศรอบๆ ที่เกี่ยวกับตัวละคร เพื่อช่วยให้ผู้ชมละครมีความรู้สึกคล้อยตามกันไปกับละครค่ะ

โดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา | เข้าชม : 6| วันที่ : 1 กรกฎาคม 2556