ภาษาอังกฤษ กับครูพี่กิ๊ฟท์
Posted By Meiji Tensai | 04 ธ.ค. 61
1,056 views

Shares
0

 

ครูพี่กิ๊ฟท์ – แพรพรรณ แน่นอน

การศึกษา

- ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการแปลภาษาอังกฤษและไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ

- มัธยมศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

เกียรติประวัติ

- วิทยากรรับเชิญโครงการเพื่อการศึกษาระดับประเทศ เช่น รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ETV โดยกระทรวงศึกษาธิการ, โครงการ Osotspa Road to University, โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า, โครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์

- วิทยากรรับเชิญให้เเก่นักเรียนในสถานศึกษาทั่วประเทศ เช่น ตลาดนัดการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มอ. วิทยาณุสรณ์ หาดใหญ่, ร.ร.สตรียะลา, ร.ร. สิรินธร, ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา ฯลฯ

- วิทยากรรับเชิญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อบรรยายพิเศษเเก่นักศึกษาปริญญาตรีและบุคคลากร

- วิทยากรรับเชิญโครงการพัฒนายุวทูตทรัพย์สินทางปัญญาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

- วิทยากรรับเชิญโครงการอบรมนิติกร สำนักงานอัยการสูงสุด

- เจ้าหน้าที่ติดตามคณะผู้แทนต่างประเทศ งานประชุมสภาโลก ครั้งที่ 122 มีนาคม 2553

- สมาชิกชุมนุมขับร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU Chorus)