ประเภทของลูกเสือ
PingPong
|
14 ก.ย. 52
 | 30.8K views

ประเภทของลูกเสือ

ลูกเสือ คือใคร
ลูกเสือ คือ เยาวชนชายและหญิงอายุระหว่าง 8 – 25 ปี ที่รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรวิชาลูกเสือ  โดยยึดมั่นในหลักการ (Principle) วิธีการ (Method) และวัตถุประสงค์ (Purpose)  ของการลูกเสือ (Scouting) อย่างเคร่งครัดตามพระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2528 และข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 ได้กำหนดประเภทและเหล่าลูกเสือว่า ลูกเสือมี 4 ประเภท คือ สำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ และอาจจัดให้มีลูกเสือเหล่าสมุทร  และลูกเสือเหล่าอากาศได้ สำหรับลูกเสือที่เป็นหญิง อาจใช้ชื่อเรียกว่า เนตรนารี หรือชื่ออื่นซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติให้ หมายถึง ลูกเสือที่เป็นหญิงด้วย

ประเภทของลูกเสือ    
1. ลูกเสือสำรอง (Cub Scout)
อายุ 8 – 11 ปี
คติพจน์: ทำดีที่สุด  (Do Our Best)

2. ลูกเสือสามัญ (Scout)
อายุ 11 – 16 ปี
คติพจน์: จงเตรียมพร้อม (Be prepared)

3. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (Senior Scout)
อายุ 14 – 18 ปี  
คติพจน์: มองไกล  (Look wide)

4. ลูกเสือวิสามัญ (Rover)  
อายุ 16 - 25 ปี
คติพจน์: บริการ  (Service)

ที่มา : http://www.scoutthailand.org/main/show_pagein.php?auto_id=13&TopicPk=18

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง