สมบัติของกรด
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
21 ต.ค. 62
 | 50 views
ระยะเวลาในการดูประมาณ
 | 3 minutes

กรด (Acid) คือ การแพร่ของน้ำผ่านเยื่อเลือกผ่านจากบริเวณที่มีปริมาณอนุภาคน้ำมากไปสู่บริเวณที่มีปริมาณอนุภาคน้ำน้อยกว่า หรือการแพร่ของน้ำผ่านเยื่อเลือกผ่านจากสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยไปสู่สารละลายที่มีความเข้มข้นมากกว่า กรดมีสมบัติดังนี้

 

       1. มีค่า pH น้อยกว่า 7
       2. เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ำเงินเป็นสีแดง
       3. มีรสเปรี้ยว
       4. เมื่อละลายน้ำจะแตกตัวเป็นไอออน กลายเป็นสารละลายที่นำไฟฟ้าได้
       5. ละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออน (H+) หรือให้โปรตอนแก่สารอื่น
       6. สารละลายกรดทำให้สารละลายของเบสมีค่าความเป็นเบสลดลงหรือเป็นกลางได้
       7. กรดเมื่อทำปฏิกิริยากับเบส เรียกว่า ปฏิกิริยาสะเทิน จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือกับน้ำ เช่น กรดซัลฟิวริกทำปฏิกิริยากับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ ได้โพแทสเซียมซัลเฟตกับน้ำ
       8. ทำปฏิกิริยากับโลหะได้เกลือของโลหะนั้น และบางกรณีได้แก๊สไฮโดรเจนด้วย เช่น สังกะสีทำปฏิกิริยากับกรดซัลฟิวริกจะได้ซิงค์ซัลเฟตและแก๊สไฮโดรเจน
       9. ทำปฏิกิริยากับสารคาร์บอเนตหรือสารประกอบไฮโดรเจนคาร์บอเนตได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น แคลเซียมคาร์บอเนต (หินปูน) ทำปฏิกิริยากับกรดซัลฟิวริกได้แคลเซียมซัลเฟต น้ำ และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
       10. ทำปฏิกิริยากับสารประกอบซัลไฟด์ได้แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ เช่น ไอร์ออน (II) ซัลไฟด์ ทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกจะได้ไอร์ออน (II) คลอไรด์และแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์

 

Tag :
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์
แรงลอยตัว
448 views
วิทยาศาสตร์
บทเรียนออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรง
23.8K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 1
6.4K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง เซลล์ ชุดที่ 1
6K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 30
30.1K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง เซลล์ ชุดที่ 6
9.5K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์
แรงลอยตัว
448 views
วิทยาศาสตร์
บทเรียนออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรง
23.8K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 1
6.4K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง เซลล์ ชุดที่ 1
6K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 30
30.1K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง เซลล์ ชุดที่ 6
9.5K views