บทเรียนออนไลน์ วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านเพื่อพัฒนาความรู้
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 14 ธ.ค. 59
3.6K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

๑. ประเภทการอ่าน
   ๑. การอ่านเพื่อพัฒนาความรู้
   ๒. การอ่านเพื่อพัฒนาอารมณ์
   ๓. การอ่านเพื่อพัฒนาคุณธรรม๒. การพิจารณาเลือกอ่านหนังสือ
   ๒.๑ วิธีการเลือกอ่านหนังสือ
       ๑. เลือกประเภทของหนังสือให้ตรงตามความต้องการของผู้อ่าน
       ๒. เลือกโดยพิจารณาส่วนประกอบของหนังสือ
   ๒.๒ วิธีการเลือกหนังสืออ่าน
       ๑. ต้องเป็นหนังสือที่มีคุณค่า
       ๒. ต้องเป็นหนังสือที่มีกลวิธีการเขียนดี
   ๒.๓ ลักษณะของหนังสือที่ดี
       ๑. เป็นหนังสือที่ให้ความรู้
       ๒. เป็นหนังสือที่ให้ความคิด
       ๓. เป็นหนังสือที่ให้ความจริง
       ๔. เป็นหนังสือที่ให้ความสุข
       ๕. เป็นหนังสือที่จูงใจให้ใฝ่ดี
       ๖. เป็นหนังสือที่มีวรรณศิลป์
   ๒.๔ ประโยชน์ของการเลือกอ่านหนังสือ
       ๑. ได้หนังสือที่มีคุณค่า
       ๒. ได้หนังสือที่ตรงตามความสนใจ
       ๓. ได้หนังสือที่เหมาะสมกับเวลาที่มีอยู่
       ๔. ได้หนังสือที่มีสาระและประโยชน์ ช่วยเพิ่มพูนความรู้ และให้ข้อคิดสอนใจ

 


๓. แหล่งวิทยาการและวัสดุการอ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้า
   ๓.๑ แหล่งวิทยาการเพื่อการศึกษาค้นคว้า
       ๑) ห้องสมุด
            – ห้องสมุดแห่งชาติ
            – ห้องสมุดประชาชน
            – ห้องสมุดสถาบันการศึกษา
            – ห้องสมุดเฉพาะ เช่น ห้องสมุดของรัฐ ห้องสมุดขององค์กร
       ๒) แหล่งข่าวสาร
            – แหล่งข่าวสารของราชการ เช่น กรมประชาสัมพันธ์
            – แหล่งข่าวสารขององค์กรและสถานทูต
            – สำนักข่าว
            – สำนักพิมพ์
       ๓) ร้านหนังสือ
   ๓.๒ วัสดุการอ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้า
       ๑) สิ่งพิมพ์
            – หนังสือเล่ม
            – หนังสือที่ออกตามกำหนดเวลา หรือ วารสาร
       ๒) หนังสือตัวเขียน
            – สมุดโบราณ สมุดข่อย สมุดไทย
       ๓) สื่ออิเล็กทรอนิกส์
            – ภาพนิ่งหรือสไลด์
            – ภาพเลื่อนหรือฟิล์มสตริป
            – ภาพยนตร์
            – แผ่นเลเซอร์เป็นแผ่นบันทึกสัญญาณภาพและเสียง
            – ไมโครฟิล์มและไมโครฟิช คือ ภาพถ่ายที่ย่อส่วนจากของต้นฉบับ
            – ซีดีรอม
            – อินเทอร์เน็ต
       ๔) วัสดุอื่น ๆ เช่น รูปภาพ แผนที่โลก แผนภาพ แผนภูมิ กราฟ หุ่นจำลอง๔. มารยาทในการใช้ห้องสมุด
   ๑. ฝากสัมภาระทั้งหมดไว้ด้านนอก
   ๒. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
   ๓. ไม่สูบบุหรี่
   ๔. ไม่ทำตัวเกะกะผู้อื่น
   ๕. ไม่นำอาหารเข้าไปรับประทานในห้องสมุด
   ๖. เก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อย เมื่อลุกไปทำธุระที่อื่น
   ๗. รักษาหนังสือที่ยืมจากห้องสมุดเป็นอย่างดี
   ๘. ควรนำหนังสือไปคืนทันที เมื่อใช้เสร็จแล้วคำสำคัญ การอ่าน หนังสือที่ดี แหล่งศึกษาค้นคว้า วัสดุศึกษาค้นคว้า

 แหล่งที่มา : สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช www.wpp.co.th

 

 

 

 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ปลาย ตะลุยโจทย์ภาษาไทย
2.2K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ปลาย ตะลุยโจทย์ภาษาไทย
2.3K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 3
3K views
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2549 ชุดที่ 3
9.1K views
ข้อสอบช่างฝีมือทหาร-ภาษาไทย ม.3-ม6
18.9K views
แนวข้อสอบ GAT ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่2
13.1K views