บทเรียนออนไลน์ วิชาภาษาไทย เรื่อง การรับและการส่งสารด้วยการอ่าน
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
14 ธ.ค. 59
 | 3.6K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้
 
๑. การรับสารด้วยการอ่าน
   ความสำคัญของการอ่าน
   เป็นการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ ซึ่งส่วนมากจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่เก็บไว้เป็นหลักฐานได้
   ประเภทของการอ่านมีดังนี้
   – การอ่านเก็บความรู้
   – การอ่านเอาเรื่อง
   – การอ่านวิเคราะห์
   – การอ่านตีความ
   – การอ่านขยายความ   หลักในการอ่านตีความ
   – ทำความเข้าใจเนื้อเรื่องและจับประเด็นสำคัญ
   – ประมวลความคิดอย่างมีเหตุผล
   – ทำความเข้าใจคำสำคัญ และบริบท
   – เรียบเรียงถ้อยคำที่จะใช้บรรยาย
   – จับใจความสำคัญของเรื่องโดยปราศจากอคติ   ประเภทของการอ่านตีความแบ่งเป็น
   ๑. การตีความด้านเนื้อหา
   ๒. การตีความด้านน้ำเสียง

 


๒. การส่งสารด้วยการอ่าน
   เป็นการสื่อสารด้วยการออกเสียงเพื่อให้ผู้อื่นได้ทราบสิ่งที่เราต้องการสื่อสาร โดยมุ่งหวังให้เกิดผล ๒ ประการ ได้แก่ ผู้ฟังสนใจเนื้อหา และผู้ฟังได้รับเนื้อหาครบถ้วน

 


คำสำคัญ การอ่าน การอ่านเก็บความรู้ การอ่านเอาเรื่อง การอ่านวิเคราะห์ การอ่านตีความ การอ่านขยายความ
แหล่งที่มา : สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช www.wpp.co.thคะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ปลาย ตะลุยโจทย์ภาษาไทย
2.4K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ปลาย ตะลุยโจทย์ภาษาไทย
2.5K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 3
6.3K views
แนวข้อสอบ GAT ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่3
12K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 24
6.5K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 21
9.4K views