ภาษาไทย ป. 5 เรื่อง ตัวการันต์ การเขียนบัตรเชิญ การเขียนบัตรอวยพร การโต้วาที
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
12 ต.ค. 61
 | 10.3K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

 

ผังมโนทัศน์การเรียนรู้ ชีวิตในเมืองใหญ่

 

ตัวการันต์ ตัวการันต์มีหลายลักษณะ ได้แก่ ตัวการันต์ที่มีพยัญชนะตัวเดียว ตัวการันต์ที่มีพยัญชนะสองตัว และตัวการันต์ที่มีสระกำกับอยู่

 

การเขียนบัตรเชิญ  จะต้องใช้ภาษาที่สุภาพ ใช้ข้อความสั้น กระชับ ตัวหนังสือสวย อ่านง่าย และตัวบัตรเชิญควรมีสีอ่อน ซึ่งจะประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

            ๑. ผู้เชิญ                                                       ๔. สถานที่

            ๒. วัตถุประสงค์ของการเชิญ                                ๕. การแต่งกาย

            ๓. วัน เวลาที่เชิญ                                             ๖. การต้อนรับ

 

การเขียนบัตรอวยพร จะต้องใช้ภาษาสุภาพ ใช้คำขึ้นต้นที่ถูกต้องเหมาะสม ตัวหนังสือสวย อ่านง่าย และตัวบัตรเชิญควรมีสีอ่อน ซึ่งจะประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

            ๑. โอกาสในการเขียน

            ๒. คำอวยพรหรือข้อความแสดงความยินดี

            ๓. ชื่อผู้รับการอวยพร

 

การกรอกแบบรายการ คือ การเติมข้อความลงในแบบพิมพ์หรือแบบฟอร์มที่กำหนด มีหลักการคือ ก่อนเขียนต้องอ่านแบบฟอร์มให้เข้าใจ และกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน

 

การโต้วาที มีจุดมุ่งหมาย คือ การพูดถึงปัญหาหรือประเด็นที่น่าสนใจ ในแง่ของการเสนอข้อคิด และการหักล้างอย่างมีเหตุผล

            องค์ประกอบของการโต้วาที

            ๑. ญัตติ คือ หัวข้อที่นำมาโต้แย้ง ควรเป็นเรื่องที่น่าสนใจและส่งเสริมสติปัญญา

            ๒. คณะผู้โต้วาที ประกอบด้วย ประธาน  คณะกรรมการตัดสิน ผู้โต้วาที

            ประโยชน์ของการโต้วาที

            การโต้วาทีช่วยให้ผู้พูดรู้จักรวบรวมความรู้ ความคิด มองปัญหาอย่างถี่ถ้วน และรู้จักนำเสนอโดยใช้หลักฐานประกอบอย่างมีเหตุผล

 

แหล่งที่มา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
8.2K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
8.1K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง ภาษาถิ่น
96.1K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง คำราชาศัพท์และคำสุภาพ
49.3K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง คำเขียนถูก-ผิด
53.3K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง ลักษณนาม
37.8K views