บทเรียนออนไลน์ วิชาภาษาไทย เรื่อง พื้นบ้าน พื้นเมือง ประโยคความรวม การเขียนรายงาน การพูดรายงาน
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 23 ก.ค. 61
3.7K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

 

ผังมโนทัศน์ พื้นบ้าน พื้นเมือง

 

เพลงเต้นกำรำเคียว ใช้เล่นกันในฤดูเกี่ยวข้าว เริ่มโดยผู้เล่นจะตั้งเป็นแถวหรือวงกลม มือหนึ่งถือเคียว อีกมือหนึ่งถือรวงข้าว มีพ่อเพลงแม่เพลงร้องนำ และคนอื่นร้องรับ โต้ตอบ

 

ประโยคความรวม คือ ประโยคที่ประกอบด้วยประโยคความเดียวตั้งแต่ ๒ ประโยคขึ้นไปมารวมกันโดยเชื่อมด้วยคำสันธาน

 

การเขียนรายงาน

การเขียนรายงาน มีขั้นตอนดังนี้

๑. ขั้นเตรียมการเขียน กำหนดหัวข้อคร่าว ๆ เป็นโครงสร้าง โดยใช้แผนภาพความคิด แล้วค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อได้ข้อมูลแล้ว จึงนำมาวางโครงสร้างในการเขียน เริ่มจากคำนำ เนื้อเรื่อง และบทสรุป

๒. ขั้นเขียนรายงาน เขียนรายละเอียดเนื้อเรื่องตามที่ได้ค้นคว้า

๓. ขั้นจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ จัดเข้าเล่มตามรูปแบบ ประกอบด้วยหน้าปก คำนำ สารบัญ เนื้อเรื่อง และบรรณานุกรม

 

การพูดรายงาน

มีหลักการปฏิบัติดังนี้

๑. ศึกษาทำความเข้าใจเรื่องที่จะพูด

๒. กำหนดวัตถุประสงค์ของการรายงานเรื่องนั้น ๆ

๓. กำหนดและจัดลำดับหัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย ให้สัมพันธ์กัน

๔. เลือกใช้สื่อประกอบให้น่าสนใจและเหมาะกับเรื่อง

๕. พูดตามลำดับที่เตรียมไว้ พร้อมทั้งคำนึงถึงมารยาทในการพูด

๖. สรุปภาพรวมของเนื้อหาที่รายงาน

๗. เปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถามในช่วงท้าย

 

แหล่งที่มา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
5.7K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
5.7K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง น้ำผึ้งหยดเดียว
126.6K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง สำนวน
99K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 5
20K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 29
43.9K views