ภาษาไทย ป. 5 เรื่อง การใช้สำนวนโวหาร การเขียนย่อความ การเขียนแสดงความคิดเห็น
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 12 ต.ค. 61
12.4K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

 

ผังมโนทัศน์ หลีกให้ไกล ภัยสารเสพติด

 

การใช้สำนวนโวหาร

โวหาร คือ การใช้ถ้อยคำ วลี ประโยค และข้อความถ่ายทอดเรื่องราวอย่างมีศิลปะ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ หรือเกิดความรู้สึกคล้อยตามเรื่องราวที่นำเสนอ

ประเภทของสำนวนโวหาร ได้แก่ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร และอุปมาโวหาร

 

การเขียนย่อความ

การเขียนย่อความ คือ การเขียนใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านหรือฟังตามรูปแบบการย่อความที่ถูกต้อง

            ขั้นตอนการเขียนย่อความ มีดังนี้

            ๑. อ่านเรื่องที่ย่อ

            ๒. บันทึกใจความสำคัญ

            ๓. เรียบเรียงใจความสำคัญที่จดบันทึกด้วยสำนวนภาษาของตนเองและเปลี่ยนสรรพนามบุรุษที่ ๑ และ ๒ เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๓

            ๔. อ่านแก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์

            ๕. เขียนขึ้นต้นตามรูปแบบของย่อความ

           

การจัดทำโครงสร้างของเรื่อง        

วิธีเขียนเรื่องโดยใช้โครงสร้าง มีดังนี้

            ๑. กำหนดหัวข้อเรื่องที่จะเขียน

            ๒. ศึกษาและค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องดังกล่าว

            ๓. ทำแผนภาพความคิดตามหัวเรื่องให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามข้อมูลที่สืบค้น

            ๔. ทำแผนภาพความคิดทั้งหมดในข้อ ๓ เป็นหัวข้อ

            ๕. จัดลำดับหัวข้อต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กัน

            ๖. เขียนเนื้อเรื่องคร่าว ๆ ในแต่ละหัวข้อให้ครบถ้วน

            ๗. เขียนขยายเนื้อหาแต่ละหัวข้อเป็นย่อหน้า ประกอบด้วยใจความสำคัญและรายละเอียดสนับสนุนพอสมควร

            ๘. เรียบเรียงย่อหน้าให้สัมพันธ์กันตั้งแต่ย่อหน้าแรกจนจบ

           

การเขียนแสดงความคิดเห็น  มีวิธีการดังนี้

            ๑. ศึกษาเรื่องที่เขียนอย่างแจ่มแจ้งโดยไม่มีอคติ

            ๒. เขียนเปิดเรื่องด้วยข้อมูล ตัวอย่างเหตุการณ์ หรือข้อเท็จจริงก่อน แล้วจึงเขียนเนื้อหาแสดงข้อคิดเห็นประกอบกับหลักฐานอ้างอิง

            ๓. จัดลำดับข้อคิดเห็น

            ๔. เขียนยกร่างความคิดเป็นเนื้อหา ตรวจสอบการสะกดคำ ถ้อยคำสำนวน

            ๕. มีมารยาทในการเขียน ใช้ภาษาสุภาพ

 

แหล่งที่มา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
5.6K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
5.6K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 6
33.1K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 29
202.3K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 22
22.5K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 28
38.5K views