บทเรียนออนไลน์ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ชีวิตและครอบครัว
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
31 ต.ค. 59
 | 20.2K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ 

 

ชีวิตและครอบครัว

 

 

1. การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น
     แนวทางการสร้างเสริมสัมพันธภาพ
     – มีน้ำใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนเสมอ
     – เป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี
     – เอาใจใส่ในตัวเพื่อน
     – จริงใจและซื่อสัตย์ต่อเพื่อน
     – ยอมรับผิดและให้อภัยเพื่อน

 

 

การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น

 

 

     ปัจจัยที่ช่วยให้การทำงานกลุ่มประสบความสำเร็จ
     – วางแผนการปฏิบัติงาน
     – มีความรับผิดชอบ
     – ยินดีรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน
     – มีความสามัคคี
     – รู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเอง

 

 

วางแผนการปฏิบัติงาน

 

 

2. พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

     พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์
     – การถูกเนื้อต้องตัวกัน
     – การไปเที่ยวตามลำพัง
     – การเสพสารเสพติด การดื่มสุรา
     – การดูสื่อลามก

 

 

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

 

 

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

 

 

     การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
     – วางตัวในการคบเพื่อน
     – ไม่กลับบ้านมืดค่ำ
     – แต่งกายสุภาพ
     – หลีกเลี่ยงการอยู่ตามลำพัง
     – ไม่ทดลองดื่มสุราหรือเสพสารเสพติดทุกชนิด
     – ไม่ดูสื่อลามก


     การตั้งครรภ์ในวัยเรียน
     ก่อให้เกิดผลกระทบมากมาย แบ่งได้ดังนี้
     – ผลกระทบโดยตรงต่อตนเอง เช่น เรียนไม่จบ ติดโรค ทำแท้งตกเลือด
     – ผลกระทบต่อครอบครัว เช่น ครอบครัวอับอาย
     – ผลกระทบต่อสังคมและประเทศ เช่น เกิดปัญหาการทอดทิ้งเด็ก อาชญากรรมและสารเสพติด


     การติดเชื้อเอดส์
     เกิดจากเชื้อไวรัส เอชไอวี โดยติดต่อได้ 3 ทางใหญ่ ๆ คือ ทางเลือด ทางเพศสัมพันธ์ และทางการถ่ายทอดเชื้อไวรัสเอดส์จากแม่ไปสู่ลูกในครรภ์แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ
     ระยะที่ 1 ระยะที่ไม่มีอาการ จะมีไข้ เหนื่อยง่าย น้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็ว
     ระยะที่ 2 ระยะเริ่มมีอาการ จะมีฝ้าขาวในปาก ผื่นขึ้นบริเวณผิวหนัง
     ระยะที่ 3 ระยะโรคเอดส์ จะเป็นโรคแทรกซ้อนได้ง่ายและอาจเสียชีวิตได้

 

 

ผู้ติดเชื้อเอดส์จะมีอาการไข้สูง

 


     การรักษา
     ปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษา แต่ถ้าดูแลสุขภาพให้ดีก็จะมีชีวิตอยู่ได้นาน การป้องกัน หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้การรับเชื้อเอชไอวีจากผู้ป่วย

 

 

แหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สุขศึกษาและพลศึกษา
ยาดีไม่มีเร่ขาย...หรอกนะ
1.4K views
สุขศึกษาและพลศึกษา
กินยากันป่วย หรือทำให้ป่วยหนัก
4.4K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

เรื่อง กิจกรรมเสริมสุขภาพ ป.6
49.7K views
วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 (ภาคความรู้) ปีการศึกษา 2551
30.6K views
แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่5
43.5K views
มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 5
26K views