บทเรียนออนไลน์ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ชีวิตปลอดภัย
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 01 ต.ค. 59
3.5K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้


คำสำคัญ
          ความรุนแรง
          สาธารณภัย
          ประชาสังคม
          อุบัติเหตุ
          ยาสเตียรอยด์
          ยาปฏิชีวนะ
          การช่วยฟื้นคืนชีพผู้ประสบอุบัติเหตุ
          การทำ CPRความรุนแรง
          ปัญหาความรุนแรงส่งผลกระทบทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ เพราะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การที่เด็กตีกัน จะส่งผลให้แต่ละฝ่ายได้รับบาดเจ็บ สิ่งของสาธารณะถูกทำลายเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียงสถาบันการศึกษา ดังนั้นครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันทางสังคมที่เล็กที่สุด จึงควรเริ่มต้นปลูกฝังเยาวชนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง

สาธารณภัย
          คือ อัคคีภัย วาตภัย ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีมาเป็นสาธารณะ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนหรือรัฐบาล แบ่งตามลักษณะการเกิดเหตุได้ 2 ประเภท ได้แก่
สาธารณภัยธรรมชาติ อาจเกิดขึ้นตามฤดูกาลหรือเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน เช่น อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว และสาธารณภัยมนุษย์ เป็นภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น ตึกถล่ม จึงควรเรียนรู้ที่ป้องกันและหาวิธีการรับมือเมื่อเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ

ปัญหาความปลอดภัยในชุมชน
          ความปลอดภัยในชุมชน มีความสำคัญต่อทุกคนในชุมชน เพราะจะทำให้ทุกคนสามารถประกอบกิจกรรมหรือทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างเต็มที่ ปราศจากความกังวลในเรื่องชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลให้ชุมชนมีความสงบ น่าอยู่อาศัย สถานการณ์ที่เป็นปัญหาความปลอดภัยในชุมชนที่สำคัญ เช่น ปัญหาการโจรกรรม ปัจจุบันมีการนำกระบวนการทางประชาสังคมมาใช้เพื่อความปลอดภัยชุมชน โดยมีองค์ประกอบสำคัญ 3 ส่วน คือ
                    1. จิตสำนึกประชาสังคม คือ การยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม
                    2. โครงสร้างองค์กรประชาสังคม คือ มีการรวมกลุ่มเป็นองค์กร
                    3. เครือข่ายประชาสังคม คือ กระบวนการซึ่งเชื่อมโยงสมาชิกกลุ่มเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นในสังคม

ปัญหาจากอุบัติเหตุและการใช้ยา
          อุบัติเหตุมี 4 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ อุบัติเหตุภายในบ้าน อุบัติเหตุจากการเดินทาง อุบัติเหตุจากการทำงาน และอุบัติเหตุในที่สาธารณะ จึงควรระมัดระวังด้วยความไม่ประมาท มีสติและควรรู้วิธีการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากด้านต่าง ๆ รวมถึงหลักการใช้ยาที่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ

การช่วยฟื้นคืนชีพผู้ประสบอุบัติเหตุ
          จะเน้นการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานด้วยการทำ CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation) ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประสบอุบัติเหตุหายใจได้เอง และหัวใจเต้นได้ตามปกติ เพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยต้องคำนึงถึงสภาพอาการบาดเจ็บและลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงประเมินความพร้อมของผู้ช่วยเหลือและอาการของผู้ประสบอุบัติเหตุก่อนเข้าช่วยเหลือด้วย
แหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สุขศึกษาและพลศึกษา
ไข้หวัดหมู โรคสัตว์สู่คน จากเชื้อแบคทีเรีย สเตรปโตคอคคัส ซูอิส (Streptococcus suis)
6.7K views
สุขศึกษาและพลศึกษา
หวัด กับ ยาปฏิชีวนะ
3.1K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่14
24.9K views
แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(2552) ชุดที่1
10K views
วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่4
12.6K views
วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่5
26.1K views