บทเรียนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พลเมืองดี
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
22 พ.ย. 59
 | 12.5K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

 

 

พลเมืองดี 

 

 

พลเมืองดี
     พลเมืองที่ดี คือ ผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและศีลธรรม ต้องมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชน ต้องมีความรู้ในเรื่องการเมือง และจะต้องเป็นคนที่มีอาชีพสุจริต ขยันขันแข็ง ประหยัด รู้จักพอ ซื่อสัตย์ และใช้ปัญญาในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิต พลเมืองดีมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นผู้ที่ความรู้ความสามารถ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีศักยภาพที่จะแข่งขันกับประเทศอื่นได้

 

คุณลักษณะของพลเมืองดี
คุณลักษณะของพลเมืองดี ได้แก่
1. คุณลักษณะเฉพาะ มี 9 ประการ ได้แก่ มีความสามัคคี มีความประนีประนอมและรู้จักให้อภัย มีความอดกลั้น มีความเมตตากรุณา มีความละอายต่อการทำชั่ว มีความรักและยึดมั่นในสัจจะ มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวและชุมชน รวมทั้งมีความรักและยึดมั่นในอหิงสธรรม
2. คุณลักษณะร่วม มี 9 ประการ ได้แก่ มีความใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการมีความสามารถด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ มีวินัยในตนเอง มีความอดทนต่อชุมชนและระบบนิเวศ มีความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรม มีฉันทะและวิริยะในการทำงาน มีความสามารถในการปรับตัว รวมทั้งความสามารถในการทำงานเป็นทีม
นอกจากนี้ยังต้องประกอบด้วยคุณลักษณะอื่น ๆ ได้แก่
     1. การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม ประชาชนจะต้องช่วยกันรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ถ้าผู้ใดได้รับความเดือดร้อนต้องร้องทุกข์ตามระเบียบแบบแผนภายในกรอบของกฎหมาย หากผู้ใดไม่เคารพหรือกระทำเกินขอบเขตที่กำหนดไว้ก็จะต้องได้รับโทษ ส่วนการเคารพกติกาสังคม ได้แก่ การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎของสังคม รวมทั้งจะต้องปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ของสังคม

 

 

นักเรียนมีหน้าที่ศึกษาเล่าเรียน

 

 

     2. การเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและบุคคลอื่น รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของไทยมีบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลไว้หลายประการที่สำคัญได้แก่ สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย เสรีภาพในเคหสถาน เสรีภาพในการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่ สิทธิในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ข้อมูลส่วนบุคคล และความเป็นอยู่ส่วนตัว เสรีภาพในการสื่อสาร เสรีภาพในการนับถือศาสนา และสิทธิที่จะไม่ถูกเกณฑ์แรงงาน
     3. การมีเหตุผลและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การมีเหตุผล คือ การคิดพิจารณาอย่างรอบคอบโดยยึดจุดมุ่งหมายและหลักการ พร้อมทั้งรับฟังความต้องการหรือความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเคารพ แล้วนำความต้องการหรือความคิดเห็นนั้นมาพิจารณาหาทางเลือกที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุดด้วย
     4. การมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก การมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก มีวิธีปฏิบัติ คือ การปฏิบัติงานตามขั้นตอน การปฏิบัติตนตามกฎหมาย การปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ การรักษาทรัพย์สมบัติ และยอมรับผลการกระทำของตน
     5. การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองการปกครอง ในกลุ่มต่าง ๆ คือ
          กลุ่มผู้ดู เป็นกลุ่มที่ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมไม่มากนัก ลักษณะของการเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ การแสดงตนเป็นผู้สนใจทางการเมือง โดยร่วมพูดคุยเรื่องการเมือง ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง พร้อมทั้งให้ความรู้แก่ผู้อื่น พยายามเชิญชวนให้ผู้อื่นไปเลือกผู้ที่ตนสนับสนุน
          กลุ่มผู้มีส่วนร่วม เป็นกลุ่มที่ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมปานกลาง ลักษณะของการเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้นำทางการเมือง บริจาคเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือพรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีการร่วมประชุม ฟังการหาเสียง แนะนำตัว หรือการชุมนุมทางการเมือง ช่วยรณรงค์หาเสียง และสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
          กลุ่มนักกิจกรรม เป็นกลุ่มที่ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมสูง ลักษณะของการเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ การร่วมกิจกรรมของพรรคการเมือง เช่น เข้าร่วมประชุม ดำเนินการหาเงินเข้าพรรคการเมือง สมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคการเมือง ร่วมดำเนินกิจกรรมสาธารณะและดูแลกิจกรรมของพรรคการเมือง
     6. การมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของประเทศ ปัญหาของประเทศ ได้แก่ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านสังคม ปัญหาด้านการเมืองการปกครอง และปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเมืองสามารถมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของประเทศ ได้โดยการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและวางแผน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ การมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งในทางการเมือง และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองและการปกครอง
     7. การมีคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรมด้านการพัฒนาตน เช่น มีความมุ่งมั่น มีน้ำใจ และมีเหตุผล เป็นต้น คุณธรรม จริยธรรมด้านการพัฒนางาน เช่น การมีน้ำใจต่อผู้อื่น การรับผิดชอบในหน้าที่ และมีความขยันหมั่นเพียร เป็นต้น และคุณธรรม จริยธรรมด้านการพัฒนาสังคม เช่น การรับผิดชอบและไม่เอาเปรียบต่อส่วนรวม การเสียสละและปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างไม่ย่อท้อ เป็นต้น

 

Keyword  พลเมืองที่ดี  คุณลักษณะของพลเมืองดี  กลุ่มผู้ดู  กลุ่มผู้มีส่วนร่วม  กลุ่มนักกิจกรรม 

 

แหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ปลาย เสียงกระซิบจากนายกกฎหมาย
2.3K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ปลาย เสียงกระซิบจากนายกกฎหมาย
2.3K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2545) ชุดที่2
5.9K views
คลังข้อสอบสังคม
26.7K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2547) ชุดที่3
12.6K views
ข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2558 ชุดที่ 1
4K views