บทเรียนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พลเมืองดี
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 22 พ.ย. 59
10.3K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

 

 

พลเมืองดี 

 

 

พลเมืองดี
     พลเมืองที่ดี คือ ผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและศีลธรรม ต้องมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชน ต้องมีความรู้ในเรื่องการเมือง และจะต้องเป็นคนที่มีอาชีพสุจริต ขยันขันแข็ง ประหยัด รู้จักพอ ซื่อสัตย์ และใช้ปัญญาในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิต พลเมืองดีมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นผู้ที่ความรู้ความสามารถ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีศักยภาพที่จะแข่งขันกับประเทศอื่นได้

 

คุณลักษณะของพลเมืองดี
คุณลักษณะของพลเมืองดี ได้แก่
1. คุณลักษณะเฉพาะ มี 9 ประการ ได้แก่ มีความสามัคคี มีความประนีประนอมและรู้จักให้อภัย มีความอดกลั้น มีความเมตตากรุณา มีความละอายต่อการทำชั่ว มีความรักและยึดมั่นในสัจจะ มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวและชุมชน รวมทั้งมีความรักและยึดมั่นในอหิงสธรรม
2. คุณลักษณะร่วม มี 9 ประการ ได้แก่ มีความใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการมีความสามารถด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ มีวินัยในตนเอง มีความอดทนต่อชุมชนและระบบนิเวศ มีความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรม มีฉันทะและวิริยะในการทำงาน มีความสามารถในการปรับตัว รวมทั้งความสามารถในการทำงานเป็นทีม
นอกจากนี้ยังต้องประกอบด้วยคุณลักษณะอื่น ๆ ได้แก่
     1. การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม ประชาชนจะต้องช่วยกันรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ถ้าผู้ใดได้รับความเดือดร้อนต้องร้องทุกข์ตามระเบียบแบบแผนภายในกรอบของกฎหมาย หากผู้ใดไม่เคารพหรือกระทำเกินขอบเขตที่กำหนดไว้ก็จะต้องได้รับโทษ ส่วนการเคารพกติกาสังคม ได้แก่ การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎของสังคม รวมทั้งจะต้องปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ของสังคม

 

 

นักเรียนมีหน้าที่ศึกษาเล่าเรียน

 

 

     2. การเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและบุคคลอื่น รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของไทยมีบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลไว้หลายประการที่สำคัญได้แก่ สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย เสรีภาพในเคหสถาน เสรีภาพในการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่ สิทธิในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ข้อมูลส่วนบุคคล และความเป็นอยู่ส่วนตัว เสรีภาพในการสื่อสาร เสรีภาพในการนับถือศาสนา และสิทธิที่จะไม่ถูกเกณฑ์แรงงาน
     3. การมีเหตุผลและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การมีเหตุผล คือ การคิดพิจารณาอย่างรอบคอบโดยยึดจุดมุ่งหมายและหลักการ พร้อมทั้งรับฟังความต้องการหรือความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเคารพ แล้วนำความต้องการหรือความคิดเห็นนั้นมาพิจารณาหาทางเลือกที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุดด้วย
     4. การมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก การมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก มีวิธีปฏิบัติ คือ การปฏิบัติงานตามขั้นตอน การปฏิบัติตนตามกฎหมาย การปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ การรักษาทรัพย์สมบัติ และยอมรับผลการกระทำของตน
     5. การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองการปกครอง ในกลุ่มต่าง ๆ คือ
          กลุ่มผู้ดู เป็นกลุ่มที่ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมไม่มากนัก ลักษณะของการเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ การแสดงตนเป็นผู้สนใจทางการเมือง โดยร่วมพูดคุยเรื่องการเมือง ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง พร้อมทั้งให้ความรู้แก่ผู้อื่น พยายามเชิญชวนให้ผู้อื่นไปเลือกผู้ที่ตนสนับสนุน
          กลุ่มผู้มีส่วนร่วม เป็นกลุ่มที่ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมปานกลาง ลักษณะของการเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้นำทางการเมือง บริจาคเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือพรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีการร่วมประชุม ฟังการหาเสียง แนะนำตัว หรือการชุมนุมทางการเมือง ช่วยรณรงค์หาเสียง และสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
          กลุ่มนักกิจกรรม เป็นกลุ่มที่ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมสูง ลักษณะของการเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ การร่วมกิจกรรมของพรรคการเมือง เช่น เข้าร่วมประชุม ดำเนินการหาเงินเข้าพรรคการเมือง สมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคการเมือง ร่วมดำเนินกิจกรรมสาธารณะและดูแลกิจกรรมของพรรคการเมือง
     6. การมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของประเทศ ปัญหาของประเทศ ได้แก่ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านสังคม ปัญหาด้านการเมืองการปกครอง และปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเมืองสามารถมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของประเทศ ได้โดยการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและวางแผน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ การมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งในทางการเมือง และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองและการปกครอง
     7. การมีคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรมด้านการพัฒนาตน เช่น มีความมุ่งมั่น มีน้ำใจ และมีเหตุผล เป็นต้น คุณธรรม จริยธรรมด้านการพัฒนางาน เช่น การมีน้ำใจต่อผู้อื่น การรับผิดชอบในหน้าที่ และมีความขยันหมั่นเพียร เป็นต้น และคุณธรรม จริยธรรมด้านการพัฒนาสังคม เช่น การรับผิดชอบและไม่เอาเปรียบต่อส่วนรวม การเสียสละและปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างไม่ย่อท้อ เป็นต้น

 

Keyword  พลเมืองที่ดี  คุณลักษณะของพลเมืองดี  กลุ่มผู้ดู  กลุ่มผู้มีส่วนร่วม  กลุ่มนักกิจกรรม 

 

แหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วิชาสังคมศึกษา ม. ปลาย เรื่อง เฉือนข้อสอบภูมิศาสตร์
628 views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วิชาสังคมศึกษา ม. ปลาย เรื่อง เฉือนข้อสอบภูมิศาสตร์
589 views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แบบทดสอบ SMART-I วัดความรู้รอบตัว
14.3K views
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ชุดที่ 6
6.3K views
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2552 ชุดที่ 3
6.4K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2543) ชุดที่2
7.9K views