ภาษาไทย ป. 6 เรื่อง คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 12 ต.ค. 61
26.9K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

 

 

คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย

 

 

 

คำไทยแท้

 

คำไทยแท้หรือคำไทยเดิม

 

 

คำไทยแท้ คือ คำภาษาไทยดั้งเดิม มีลักษณะดังต่อไปนี้
๑. เป็นคำพยางค์เดียวที่มีความหมายสมบูรณ์
๒. ใช้ตัวสะกดตรงตามมาตรา
๓. ใช้วรรณยุกต์เพื่อเปลี่ยนความหมายของคำ
๔. คำลักษณนามอยู่หลังคำบอกจำนวนนับ
๕. คำขยายอยู่หลังคำที่ถูกขยาย
๖. ไม่นิยมใช้ตัวการันต์และคำควบกล้ำ
๗. ไม่ใช้พยัญชนะ ฆ ฌ ญ ฎ ฏ ฑ ฒ ณ ธ ภ ศ ษ ฬ ยกเว้นบางคำ
๘. ซ้ำคำเพื่อให้ความหมายต่างกัน
๙. คำที่ใช้สระใอไม้ม้วน ๒๐ คำ และสระไอไม้มลายบางคำ

 

คำยืมภาษาต่างประเทศ

 

คำยืมภาษาต่างประเทศ

 

 

๑. คำยืมภาษาบาลีและสันสกฤต
มักใช้เฉพาะคำศัพท์ทางศาสนาและวรรณคดี โดยคำยืมภาษาบาลีและสันสกฤตมีลักษณะดังนี้
     ๑. เป็นคำหลายพยางค์
     ๒. ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
     ๓. นิยมใช้ตัวการันต์
     ๔. ประสมด้วยพยัญชนะ ฆ ฌ ญ ฎ ฏ ฑ ฒ ณ ธ ภ ศ ษ ฬ
     ๕. เป็นคำที่มีพยัญชนะสะกด ๒ ตัว แต่ออกเสียงเพียงตัวเดียว

การอ่านคำยืมภาษาบาลีสันสกฤต มีหลักดังนี้
     ๑. ไม่ออกเสียงสระที่กำกับอยู่ที่ตัวสะกด
     ๒. คำหลายพยางค์ ต้องออกเสียงพยัญชนะท้ายของพยางค์แรก

 

๒. คำยืมภาษาเขมร
ไทยกับเขมรมีการยืมคำมาใช้ตั้งแต่สมัยโบราณ โดยคำยืมภาษาเขมรมีลักษณะดังนี้
     ๑. มักขึ้นต้นด้วย บัง บัน บำ และ บรร
     ๒. มักขึ้นต้นด้วยเสียงสระ อำ
การอ่านคำยืมภาษาเขมร มีหลักดังนี้
     ๑. ออกเสียงตามรูปคำ
     ๒. ออกเสียงพยางค์ที่ ๒ เหมือนมี ห นำ


๓. คำยืมภาษาจีน
ไทยยืมคำภาษาจีนมาใช้ผ่านทางการค้าขายตั้งแต่สมัยโบราณ โดยคำยืมภาษาจีนมีลักษณะดังนี้
     ๑. เป็นคำพยางค์เดียว
     ๒. ใช้เสียงวรรณยุกต์แยกความหมายของคำ
การอ่านคำยืมภาษาจีน มีหลักดังนี้
     ๑. ออกเสียงให้ใกล้เคียงกับภาษาเดิม
     ๒. ปรับการออกเสียงให้เหมาะสมกับการออกเสียงของคนไทย


๔. คำยืมภาษาอังกฤษ
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ไทยติดต่อค้าขายกับอังกฤษจึงรับคำภาษาอังกฤษเข้ามาใช้เรียกเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยลักษณะการนำคำภาษาอังกฤษมาใช้ในภาษาไทยมีดังนี้
     ๑. ใช้คำทับศัพท์ คือ การออกเสียงเหมือนคำภาษาเดิมโดยตรง เพราะยังไม่มีคำภาษาไทยใช้
     ๒. ใช้คำไทยที่บัญญัติขึ้นแทนคำภาษาอังกฤษ
     ๓. ใช้ทั้งคำภาษาอังกฤษเดิมและศัพท์บัญญัติ แบ่งเป็น ๒ กรณี ดังนี้
          ๑) มีคำภาษาไทยใช้แล้ว แต่นิยมใช้ทั้ง ๒ ภาษา
          ๒) มีคำภาษาไทยใช้แล้ว แต่นิยมใช้คำภาษาอังกฤษเพราะความคุ้นเคย
     ๔. ใช้คำไทยแทรกเข้าไป
นอกจากนี้ไทยเรายังยืมคำภาษาอื่น ๆ มาใช้อีกหลายภาษา เช่น ภาษาชวา ทมิฬ เปอร์เซีย โปรตุเกส พม่า 

 

แหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
5.7K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
5.7K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 9
82.3K views
แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป. 6 (ปี 2550-2553) ชุดที่ 5
54.4K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 10
32.8K views
ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 ปี 2561
0 views