กิจกรรมงานกีฬาสีโรงเรียนแย้มสอาดรังสิต
P
|
26 ม.ค. 59
 | 6.4K views

         กลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดเป็นโรงเรียนสองภาษาและโรงเรียนนานาชาติชั้นนำสำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 2-18 ปี มีทั้งหมด 4 สาขา ได้แก่ สาขาลาดพร้าว รังสิต หัวหิน และพัฒนาการ โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการอย่างสมดุลทั้งด้านองค์ความรู้วิชาการ

         ด้านทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้านคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง