กว่าจะเป็นไทย
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 15 พ.ค. 56
89.7K views

กว่าจะเป็นไทย ตอน เลิกทาส
กว่าจะเป็นไทย ตอน กอปรการไปรษณีย์แห่งสยาม
กว่าจะเป็นไทย ตอน กำเนิดวิทยุ...คลื่นเสียงสูงปวงชน
กว่าจะเป็นไทย ตอน ไฟฟ้า...พลังงานเพื่อชีวิต
กว่าจะเป็นไทย ตอน สื่อสารผ่านสาย...ต้นกำเนิดโทรศัพท์ในไทย
กว่าจะเป็นไทย ตอน การปฏิรูประบบเงินตราใหม่
กว่าจะเป็นไทย ตอน การตั้งกรมธนบัตร
กว่าจะเป็นไทย ตอน การกำเนิดธนาคารแห่งแรก
กว่าจะเป็นไทย ตอน การหอรัษฎากรพิพัฒน์
กว่าจะเป็นไทย ตอน การจัดทำงบประมาณแผ่นดินครั้งแรก
กว่าจะเป็นไทย ตอน การปฏิรูปการศึกษาในสมัย ร.5
กว่าจะเป็นไทย ตอน ทุนเล่าเรียนหลวง
กว่าจะเป็นไทย ตอน กำเนิดโรงเรียนนายร้อย จปร.
กว่าจะเป็นไทย ตอน กำเนิดกระทรวงธรรมการ
กว่าจะเป็นไทย ตอน กำเนิดโรงเรียนสำหรับราษฎร
กว่าจะเป็นไทย ตอน ทรงผนวช
กว่าจะเป็นไทย ตอน วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
กว่าจะเป็นไทย ตอน การพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นครั้งแรก
กว่าจะเป็นไทย ตอน มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรก
กว่าจะเป็นไทย ตอน ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภ์แก่ทุกศาสนา
กว่าจะเป็นไทย ตอน กำเนิดโรงพยาบาลศิริราช
กว่าจะเป็นไทย ตอน กำเนิดโรงเรียนราชแพทยาลัย
กว่าจะเป็นไทย ตอน กำเนิดโอสถสภา
กว่าจะเป็นไทย ตอน กำเนิดสภากาชาดไทย
กว่าจะเป็นไทย ตอน ตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์
กว่าจะเป็นไทย ตอน พระราชนิพนธ์พระราชพิธี 12 เดือน
กว่าจะเป็นไทย ตอน พระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
กว่าจะเป็นไทย ตอน บทละครเงาะป่า
กว่าจะเป็นไทย ตอน พระราชนิพนธ์ ลิลิตนิทราชาคริต
กว่าจะเป็นไทย ตอน พระราชวิจารณ์
กว่าจะเป็นไทย ตอน กำเนิดการประปาสยาม
กว่าจะเป็นไทย ตอน ขุดคลองชลประทานส่งเสริมกสิกรรม
กว่าจะเป็นไทย ตอน ประกวดพันธุ์ข้าว
กว่าจะเป็นไทย ตอน ก่อตั้งกรมป่าไม้
กว่าจะเป็นไทย ตอน กำเนิดสวนสัตว์แห่งแรกของไทย
กว่าจะเป็นไทย ตอน ยกเลิกจารีตนครบาล
กว่าจะเป็นไทย ตอน ยกเลิกโรงฝิ่น
กว่าจะเป็นไทย ตอน ปฏิทินจันทรคติ-สุริยคติ
กว่าจะเป็นไทย ตอน สมเด็จพระปิยมหาราช
กว่าจะเป็นไทย ตอน พระบรมรูปทรงม้า
กว่าจะเป็นไทย ตอน แก้ไขสนธิสัญญาไม่เป็นธรรม
กว่าจะเป็นไทย ตอน ปฏิวัติ ร.ศ.130
กว่าจะเป็นไทย ตอน จัดตั้งเมืองดุสิตธานี
กว่าจะเป็นไทย ตอน กำเนิดกองเสือป่า
กว่าจะเป็นไทย ตอน กำเนิดธงไตรรงค์
กว่าจะเป็นไทย ตอน เสด็จมณฑลเหนือ-ใต้
กว่าจะเป็นไทย ตอน จัดตั้งกรมรถไฟหลวง
กว่าจะเป็นไทย ตอน ขยายเส้นทางรถไฟ
กว่าจะเป็นไทย ตอน สะพานพระราม 6
กว่าจะเป็นไทย ตอน จัดตั้งกรมอากาศยาน
กว่าจะเป็นไทย ตอน ก่อตั้งสภาเผยแผ่พาณิชย์
กว่าจะเป็นไทย ตอน ก่อตั้งบริษัทปูนซีเมนต์ไทย
กว่าจะเป็นไทย ตอน กอบกู้แบงค์สยามกัมมาจล
กว่าจะเป็นไทย ตอน กำเนิดธนาคารออมสิน
กว่าจะเป็นไทย ตอน ก่อตั้งเนติบัณฑิตยสภา
กว่าจะเป็นไทย ตอน จากมหาดเล็กหลวงสู่วชิราวุธ
กว่าจะเป็นไทย ตอน ปฐมบทการประถมศึกษาแห่งชาติ
กว่าจะเป็นไทย ตอน กำเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กว่าจะเป็นไทย ตอน กำเนิดโรงเรียนเพาะช่าง
กว่าจะเป็นไทย ตอน คลังความรู้แห่งพระนคร
กว่าจะเป็นไทย ตอน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
กว่าจะเป็นไทย ตอน สถานเสาวภา
กว่าจะเป็นไทย ตอน วชิรพยาบาล
กว่าจะเป็นไทย ตอน กระทรวงสาธารณสุข
กว่าจะเป็นไทย ตอน สวนลุมพินี
กว่าจะเป็นไทย ตอน พ.ร.ก. คำนำหน้านามและพรบ.นามสกุล
กว่าจะเป็นไทย ตอน ใช้พุทธศักราชแทนรัตนโกสินทร์ศก
กว่าจะเป็นไทย ตอน บัญญัติศัพท์ภาษาไทย
กว่าจะเป็นไทย ตอน จากโมงยามเป็นนาฬิกา
กว่าจะเป็นไทย ตอน ตราพระราชบัญญัติ ชั่ง ตวง วัด
กว่าจะเป็นไทย ตอน พระมหาธีรราชเจ้า จอมปราชญ์แห่งสยาม
กว่าจะเป็นไทย ตอน แรกมีวรรณคดีสโมสร
กว่าจะเป็นไทย ตอน สยามมานุสสติเตือนใจให้รักชาติ
กว่าจะเป็นไทย ตอน พระมหากรุณาธิคุณต่อวงการสื่อสารมวลชน
กว่าจะเป็นไทย ตอน พ.ร.บ. สมุดเอกสารและหนังสือพิมพ์
กว่าจะเป็นไทย ตอน ตั้งกรมมหรสพ
กว่าจะเป็นไทย ตอน โรงละครหลวง
กว่าจะเป็นไทย ตอน โขน
กว่าจะเป็นไทย ตอน จิตรกรรม
กว่าจะเป็นไทย ตอน ส่งเสริมสถาปัตยกรรม
กว่าจะเป็นไทย ตอน วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ
กว่าจะเป็นไทย ตอน กำเนิดคณะอภิมนตรีสภา
กว่าจะเป็นไทย ตอน วางรากฐานระบบข้าราชการไทย
กว่าจะเป็นไทย ตอน วางรากฐานรัฐวิสาหกิจ
กว่าจะเป็นไทย ตอน การปักปันเขตแดนไทย-ลาว

รายการกว่าจะเป็นไทย

ตอนที่ 110 เลิกทาส
ตอนที่ 111 กอปรการไปรษณีย์แห่งสยาม
ตอนที่ 112 กำเนิดวิทยุ...คลื่นเสียงสูงปวงชน
ตอนที่ 113 ไฟฟ้า...พลังงานเพื่อชีวิต
ตอนที่ 114 สื่อสารผ่านสาย...ต้นกำเนิดโทรศัพท์ในไทย
ตอนที่ 115 มรดกของล้นเกล้าฯ...กำเนิดรถไฟไทย
ตอนที่ 116 การปฏิรูประบบเงินตราใหม่
ตอนที่ 117 การตั้งกรมธนบัตร
ตอนที่ 118 การกำเนิดธนาคารแห่งแรก
ตอนที่ 119 การหอรัษฎากรพิพัฒน์
ตอนที่ 120 การจัดทำงบประมาณแผ่นดินครั้งแรก
ตอนที่ 121 การปฏิรูปการศึกษาในสมัย ร.5
ตอนที่ 122 ทุนเล่าเรียนหลวง
ตอนที่ 123 กำเนิดโรงเรียนนายร้อย จปร.
ตอนที่ 124 กำเนิดกระทรวงธรรมการ
ตอนที่ 125 กำเนิดโรงเรียนสำหรับราษฎร
ตอนที่ 126 ทรงผนวช
ตอนที่ 127 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
ตอนที่ 128 การพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นครั้งแรก
ตอนที่ 129 มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรก
ตอนที่ 130 ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภ์แก่ทุกศาสนา
ตอนที่ 131 กำเนิดโรงพยาบาลศิริราช
ตอนที่ 132 กำเนิดโรงเรียนราชแพทยาลัย
ตอนที่ 133 กำเนิดโอสถสภา
ตอนที่ 134 กำเนิดสภากาชาดไทย
ตอนที่ 135 ตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์
ตอนที่ 136 พระราชนิพนธ์พระราชพิธี 12 เดือน
ตอนที่ 137 พระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
ตอนที่ 138 บทละครเงาะป่า
ตอนที่ 139 พระราชนิพนธ์ ลิลิตนิทราชาคริต
ตอนที่ 140 พระราชวิจารณ์
ตอนที่ 141 กำเนิดการประปาสยาม
ตอนที่ 142 ขุดคลองชลประทานส่งเสริมกสิกรรม
ตอนที่ 143 ประกวดพันธุ์ข้าว
ตอนที่ 144 ก่อตั้งกรมป่าไม้
ตอนที่ 145 กำเนิดสวนสัตว์แห่งแรกของไทย
ตอนที่ 146 ยกเลิกจารีตนครบาล
ตอนที่ 147 ยกเลิกโรงฝิ่น
ตอนที่ 148 ปฏิทินจันทรคติ-สุริยคติ
ตอนที่ 149 สมเด็จพระปิยมหาราช
ตอนที่ 150 พระบรมรูปทรงม้า
ตอนที่ 151 แก้ไขสนธิสัญญาไม่เป็นธรรม
ตอนที่ 152 ปฏิวัติ ร.ศ.130
ตอนที่ 153 จัดตั้งเมืองดุสิตธานี
ตอนที่ 154 กำเนิดกองเสือป่า
ตอนที่ 155 กำเนิดธงไตรรงค์
ตอนที่ 156 เสด็จมณฑลเหนือ-ใต้
ตอนที่ 157 จัดตั้งกรมรถไฟหลวง
ตอนที่ 158 ขยายเส้นทางรถไฟ
ตอนที่ 159 สะพานพระราม 6
ตอนที่ 160 จัดตั้งกรมอากาศยาน
ตอนที่ 161 ก่อตั้งสภาเผยแผ่พาณิชย์
ตอนที่ 162 ก่อตั้งบริษัทปูนซีเมนต์ไทย
ตอนที่ 163 กอบกู้แบงค์สยามกัมมาจล
ตอนที่ 164 กำเนิดธนาคารออมสิน
ตอนที่ 165 ก่อตั้งเนติบัณฑิตยสภา
ตอนที่ 166 จากมหาดเล็กหลวงสู่วชิราวุธ
ตอนที่ 167 ปฐมบทการประถมศึกษาแห่งชาติ
ตอนที่ 168 กำเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตอนที่ 169 กำเนิดโรงเรียนเพาะช่าง
ตอนที่ 170 คลังความรู้แห่งพระนคร
ตอนที่ 171 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตอนที่ 172 สถานเสาวภา
ตอนที่ 173 วชิรพยาบาล
ตอนที่ 174 กระทรวงสาธารณสุข
ตอนที่ 175 สวนลุมพินี
ตอนที่ 176 พ.ร.ก. คำนำหน้านามและพรบ.นามสกุล
ตอนที่ 177 ใช้พุทธศักราชแทนรัตนโกสินทร์ศก
ตอนที่ 178 บัญญัติศัพท์ภาษาไทย
ตอนที่ 179 จากโมงยามเป็นนาฬิกา
ตอนที่ 180 ตราพระราชบัญญัติ ชั่ง ตวง วัด
ตอนที่ 181 พระมหาธีรราชเจ้า จอมปราชญ์แห่งสยาม
ตอนที่ 182 แรกมีวรรณคดีสโมสร
ตอนที่ 183 สยามมานุสสติเตือนใจให้รักชาติ
ตอนที่ 184 พระมหากรุณาธิคุณต่อวงการสื่อสารมวลชน
ตอนที่ 185 พ.ร.บ. สมุดเอกสารและหนังสือพิมพ์
ตอนที่ 186 ตั้งกรมมหรสพ
ตอนที่ 187 โรงละครหลวง
ตอนที่ 188 โขน
ตอนที่ 189 จิตรกรรม
ตอนที่ 190 ส่งเสริมสถาปัตยกรรม
ตอนที่ 191 วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ
ตอนที่ 192 กำเนิดคณะอภิมนตรีสภา
ตอนที่ 193 วางรากฐานระบบข้าราชการไทย
ตอนที่ 194 วางรากฐานรัฐวิสาหกิจ
ตอนที่ 195 การปักปันเขตแดนไทย-ลาว

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ปลาย เสียงกระซิบจากนายกกฎหมาย
1.6K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ปลาย เสียงกระซิบจากนายกกฎหมาย
1.5K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ประวัติศาสตร์สากล ม.ปลาย ชุดที่3
31.9K views
ข้อสอบ O-Net สังคมศึกษา ชุดที่9
12.5K views
ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่9
18.5K views
ประวัติศาสตร์สุโขทัย
6.9K views