ชีววิทยา ม.ปลาย - ฮอร์โมน
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
25 เม.ย. 56
 | 25.1K views

ชีววิทยา ม.ปลาย - ฮอร์โมน ตอนที่ 1
ชีววิทยา ม.ปลาย - ฮอร์โมน ตอนที่ 2
ชีววิทยา ม.ปลาย - ฮอร์โมน ตอนที่ 3
ชีววิทยา ม.ปลาย - ฮอร์โมน ตอนที่ 4
ชีววิทยา ม.ปลาย - ฮอร์โมน ตอนที่ 5
ชีววิทยา ม.ปลาย - ฮอร์โมน ตอนที่ 6
ชีววิทยา ม.ปลาย - ฮอร์โมน ตอนที่ 7
ชีววิทยา ม.ปลาย - ฮอร์โมน ตอนที่ 8
ชีววิทยา ม.ปลาย - ฮอร์โมน ตอนที่ 9
ชีววิทยา ม.ปลาย - ฮอร์โมน ตอนที่ 10

เนื้อหา
1.ประวัติในการศึกษาฮอร์โมน
2.อวัยวะที่สร้างฮอร์โมน
3.ฮอร์โมนจากต่อมเหนือสมอง (Pineal grand) และฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนกลาง (Intermediated lobe of pituitary) 
4.ต่อมใต้สมอง (Pituitary grand)
5.ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า (Anterior lobe of pituitary grand)
     5.1 GH
     5.2 GN
     5.3 TSH และฮอร์โมนจากต่อม Parathyroid
     5.4 ACTH และฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตชั้นใน (Adrenal Medulla)
     5.5 Prolactin และ Oxytocin
6.ฮอร์โมนจากตับอ่อน 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์
ชีทสรุปฟิสิกส์ ม. ปลาย การเคลื่อนที่แนวตรง
8.2K views
วิทยาศาสตร์
ชีทสรุป วิทยาศาสตร์ ม. ปลาย การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ
591 views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2556 ชุดที่ 5
4.3K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง โลกและดวงดาว ชุดที่4
19.5K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง โลกแห่งแสงสี ชุดที่4
3.1K views
สารชีวโมเลกุล(พื้นฐาน)
16.6K views