สรุปเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบ O-Net วิชาภาษาไทย ม.3
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 23 ม.ค. 56
107.6K views

สรุปเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบ O-Net วิชาภาษาไทย ม.3

สาระที่ 1 การอ่าน
- การอ่านจับใจความ
- การระบุความหมายโดยตรงและโดยนัย
- การหาใจความสาคัญของสาร
- การลำดับความคิด

สาระที่ 2 การเขียน
- การเขียนจดหมายกิจธุระ
- การใช้คำได้ถูกต้องตามระดับภาษา
- การเขียนเรียงความ/รายงาน
- การเขียนบรรณานุกรม
- การเขียนตามลำดับความคิด
- การใช้พจนานุกรม

สาระที่ 3 การฟัง การดูและการพูด [ออกน้อยที่สุด 5 ข้อ 8 คะแนน]

- การรับสารอย่างมีวิจารณญาณและเรื่องการพูดอวยพร

สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย (ออกเยอะที่สุด!!!!!)

- การสร้างคำในภาษาไทย ได้แก่ คำประสม คำซ้ำ คำซ้อน
- เสียงในภาษาไทย (เสียงสระ เสียงพยัญชนะ เสียงวรรณยุกต์)
- คำราชาศัพท์
- บทร้อยกรอง (ลักษณะของฉันทลักษณ์ กาพย์ยานี โคลงสี่สุภาพ กลอนสุภาพ )
- ชนิดของประโยค

สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม

- เนื้อหาวรรณคดีที่นิยมออกบ่อยๆ นิราศภูเขาทอง โคลงโลกนิติ โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ บทพากย์เอราวัณ
- เพลงพื้นบ้าน
- โวหาร ภาพพจน์

 

กรุณาดาวน์โหลดเอกสารเพื่ออ่านเนื้อหาฉบับเต็ม

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 1 เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ
12.5K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 2 เรื่อง การเขียนอธิบาย
8.8K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาไทย (ปี 2550-2553) ชุดที่ 3
28K views
ข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 2
23.3K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 ชุดที่ 7
38.2K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 ชุดที่ 12
30.7K views