สุขภาพดีมีสุข
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 18 พ.ค. 59
5.5K views

๑ พฤติกรรมสุขภาพ

     คนเราทุกคนย่อมคาดหวังที่จะมีสุขภาพดี ซึ่งการมีสุขภาพดีหรือไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับการมีพฤติกรรมสุขภาพของแต่ละคนพฤติกรรมสุขภาพ เป็นการแสดงออกของแต่ละบุคคลที่ส่งผลต่อสุขภาพ เช่น การรักษาความสะอาดของร่างกาย การกิจอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการการรู้จักป้องกันโรค การมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและต่อผู้อื่น เป็นต้น คนที่มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ จะเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่าย มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส ไม่อิจฉาริษยา มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สามารถเรียนหนังสือหรือทำกิจกรรมอื่นๆ ได้ดี

    ในขณะที่คนที่ไม่ดูแลสุขภาพของตนเองให้ดี มักมีการเจ็บป่วยอยู่เสมอเด็กที่เจ็บป่วยจะต้องให้พ่อแม่พาไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจรักษา ทำให้ต้องเสียเงินค่ารักษาพยาบาล อีกทั้งพ่อแม่ต้องหยุดงานเพื่อดูแลลูก และทำให้พ่อแม่เกิดความวิตกในอาการเจ็บป่วยของลูก

    นอกจากนี้ เด็กที่เจ็บป่วยอาจจะทำให้ต้องหยุดเรียน แล้วจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กเรียนหนังสือไม่ทันเพื่อน จนส่งผลให้มีผลการเรียนไม่ดี เกิดความเบื่อหน่าย และไม่อยากเรียนหนังสือเด็กที่เจ็บป่วย จะต้องนอนพักรักษาตัวจนทำให้ทำกิจกรรมอื่น ๆ ไม่ได้ ก็อาจทำให้เกิดความเบื่อหน่ายหรือหงุดหงิดได้

    ดังนั้น การมีสุขภาพที่ดีนั้นย่อมมีประโยชน์มากกว่า เราทุกคนจึงต้องดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีตลอดไป

๒ การดูแลสุขภาพ
    การมีสุขภาพที่ดีเป็นความต้องการของทุกคน คนที่มีสุขภาพที่ดีต้องมีร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ รวมถึงการมีลักษณะทางอารมณ์ที่ดีซึ่งสามารถปฎิบัติได้ตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ดังนี้

ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด
- อาบน้ำอย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง
- สระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง
- ตัดเล็บมือ เล็บเท้า ให้สั้นอยู่เสมอ
- ถ่ายอุจจาระเป็นเวลาทุกวัน
- ใส่เสื้อผ้าที่สะอาด ไม่อับชื้น
- จัดเก็บของใช้ให้เป็นระเบียบ
รักษาฟันให้แข็งแรง และแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง
- แปรงฟันให้สะอาดอย่างทั่วถึง ทุกซี่ทุกด้านนาน ๒ นาที ขึ้นไป อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง และแปรงลิ้นทุกครั้งหลังแปรงฟัน
- เลือกใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรดื
- กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อฟัน
- ตรวจสุขภาพฟัน อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง
ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่าย
- ดูแลรักษามือให้สะอาดและมีสุขภาพดี
- ล้างมือด้วยวิธีที่ถูกต้องด้วยสบู่ทุกครั้งก่อนเตรียมและปรุงอาหาร ก่อนกินอาหารหลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลังการขับถ่ายก่อนและหลังการสัมผัสผู้ป่วย
กินอาหารสุกสะอาดปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัด สีฉูดฉาด
- เลือกซื้ออาหารที่สะอาดและปลอดภัย
- ปรุงและกินอาหารให้ถูกสุขลักษณะและสุกเสมอ
- กินอาหารครบ ๕ หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลาย
- ดื่มนมให้เหมาะสมกับวัย
- ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ ๒ แก้ว
งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนันและการสำส่อนทางเพศ
- ไม่สูบบุหรี่หรือเลิกสูบบุหรี่
- ไม่ดื่มสุราหรือเลิกดื่มสุรา
- ไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดทั้งการเสพและการค้า
- ไม่เล่นการพนันและไม่สนับสนุนการพนัน
- งดการสำส่อนทางเพศ และมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น
- กระตุ้นเตือนให้คนในครอบครัวเห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันในครอบครัว
- มีหลักเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันหรือปฎิบัติต่อกัน
- มีการวางแผนพัฒนาสัมพันธภาพของครอบครัว เพื่อคงความรัก ความอบอุ่นให้มีในครอบครัว
ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท
- ระมัดระวังเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการเดินทาง
- ระมัดระวังเพื่อปัองกันอุบัติเหตุจากการทำงาน
-  ระมัดระวังเพื่อป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้าน
ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจสุขภาพประจำปี
- เคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันอย่างน้อยวันละ ๓๐ นาที
-  ออกกำลังกาย ๓-๕ วัน ต่อสัปดาห์
-  ตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ
- สร้างความสนุกสนานให้กับตนเอง
-  มองโลกในแง่ดี
-  เมื่อมีปัญหาไม่สบายใจ ควรหาทางผ่อนคลาย
-  ทำจิตใจให้เข้มแข็งและมีอารมณ์มั่งคง
มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม
-  ไม่ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
-  ทิ้งขยะในที่รองรับ
-  ใช้ทรับยากรอย่างประหยัด
-  อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก บริษัทอักษรเจริญทัศน์
จากหนังสือ แม่บทมาตรฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.๔ พิมพ์ครั้งที่ ๓

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สุขศึกษาและพลศึกษา
เจ้าชายกบกับยาปฏิชีวนะ
5.3K views
สุขศึกษาและพลศึกษา
ระบบของร่างกาย
34.3K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4
91.4K views
เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ป.4 ชุดที่2
24K views
สุขศึกษาและพละศึกษา ป.4 ชุดที่4
58.4K views
เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ป.4 ชุดที่1
19K views