เพลงชาติไทย
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 17 ม.ค. 60
54.7K views

     เพลงชาติไทย
          เพลงชาติไทย  เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นเอกราชของาชาติไทย  ในเนื้อเพลงจะแสดงถึงความเป็นมาของชาติไทย  ที่ต้องการปลูกฝังให้คนไทยเกิดความสามัคคี  รักชาติ  และเสียสละเพื่อชาติ
          เราจะร้องเพลงชาติไทย  เมื่อมีการเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา  หรือเชิญธงชาติลงจากยอดเสาเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อธงชาติ
          ดังนั้น  ในทุก ๆ เช้าก่อนเข้าเรียน  นักเรียนทุกคนต้องเข้าแถวร้องเพลงชาติไทยในขณะที่ตัวแทนนักเรียนเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา

เพลงชาติไทย
ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
เป็นประชารัฐ  ไผทของไทยทุกส่วน
อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี
ไทยนี้รักสงบ  แต่ถึงรบไม่ขลาด
เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี
เถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัย  ชโย

ความหมาย
ประเทศไทยเป็นที่รวมของคนไทย  ทุกหนทุกแห่งเป็นของคนไทย
ชาติไทยดำรงอยู่ได้  เพราะคนไทยมีความสามัคคี
คนไทยเป็นผู้รักความสงบ  แต่ถึงคราวรบก็ไม่เกรงกลัว
คนไทยจะไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีเอกราชของชาติไทยเป็นอันขาด
เราพร้อมใจกันสละเนื้อและชีวิตเพื่อชาติ
ชาติไทยจะได้อยู่ด้วยความรุ่งเรืองและมีชัยชนะต่อไป

 

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก  :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . ประวัติศาสตร์ ป.1 . พิมพ์ครั้งที่ 1 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันพิพิธภัณฑ์ไทย
3.5K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันสำคัญทางพุทธศาสนา
3.8K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 6 ชุดที่ 7
15.9K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง หน้าที่ของชาวพุทธ
18.4K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 6 ชุดที่ 14
99.1K views
ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ชั้น ป.1 ชุดที่ 1
96.5K views