Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Science

เคมี

Editor's Picks
การขยายตัวและหดตัวของสสาร
เมื่อสสารได้รับความร้อน อนุภาคจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นและระยะห่างระหว่างอนุภาคมากขึ้น จึงขยายตัว แต่หากสูญเสียความร้อน อนุภาคจะเคลื่อนที่ช้าลงและมีระยะห่างระหว่างอนุภาคลดลง จึงหดตัว ซึ่งเรานำความรู้เรื่องการขยายตัวและหดตัวของสสารมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย
เคมี | 2K Views
Contents of the week
112
Contents
16
Content creator
1
Rezonar
Blogger of the week
เคมี
ผลการค้นหา 20 บทความ Last | Most View
พันธะเคมี : พันธะไอออนิก พันธะโคเวเลนต์ พันธะโลหะ
ทุกสิ่งที่อยู่บนโลกใบนี้เกิดจากหน่วยเล็ก ๆ ที่เรียกว่า อะตอม (Atom) ซึ่งอาจจะเกิดการจับคู่ของอะตอมตั้งแต่ 2 อะตอมขึ้นไป เรียกว่า พันธะเคมีของอะตอม โดยประกอบไปด้วย พันธะไอออนิก พันธะโคเวเลนต์ พันธะโลหะ
เคมี | 67K Views
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรไม่ว่าเป็นพืชหรือสัตว์ที่ได้จากธรรมชาติ การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การประมง และการทำสวนป่า ต่างเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์โดยนำมาใช้เป็นปัจจัย ๔ ในการดำรงชีพ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศ
เคมี | 30K Views
การทดลองวิทยาศาสตร์จากห้องครัวสำหรับเด็ก
การทดลองวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่หรือนักวิทยาศาสตร์เท่านั้น เพราะยังมีการทดลองวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจอีกมากมายที่เราให้เด็ก ๆ ร่วมทดลองได้ ไม่เป็นอันตราย และสามารถทำได้แม้ในห้องครัวของบ้าน เช่นเดียวกับการทดลองวิทยาศาสตร์จากห้องครัวสำหรับเด็กต่อไปนี้
เคมี | 27K Views