Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
อาหาร

อาหารไทย

Editor's Picks
อาหารไทย
ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร สมดังคำกล่าวที่ว่าในน้ำมีปลา ในนามีข้าวคนไทยรู้จักที่จะนำทรัพยากรเหล่านี้ มาปรุงเป็นอาหารไทยวิธีปรุงอาหารเป็นมรดกตกทอด ที่ทำสืบเสื่องกันมานับร้อยๆ ปี ปัจจุบันอาหารไทยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จ
Contents of the week
อาหารไทย
ผลการค้นหา 2 บทความ Last | Most View
อาหารไทย
ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร สมดังคำกล่าวที่ว่าในน้ำมีปลา ในนามีข้าวคนไทยรู้จักที่จะนำทรัพยากรเหล่านี้ มาปรุงเป็นอาหารไทยวิธีปรุงอาหารเป็นมรดกตกทอด ที่ทำสืบเสื่องกันมานับร้อยๆ ปี ปัจจุบันอาหารไทยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จ
รวมเมนู "พระกระยาหารโปรด" ในหลวง รัชกาลที่ 9
แม้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจะทรงเป็นพระราชาผู้สูงสุดในแผ่นดิน แต่ พระกระยาหารโปรด กลับเป็นเมนูแสนธรรมดาและดีต่อสุขภาพสมกับที่ทรงเป็นต้นแบบความพอเพียง เรียบง่ายอย่างแท้จริง เฟซบุ๊ก 7th street bar bistro ภาพ : เฟซบุ๊