Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Editor's Picks
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ของชาวบ้าน ซึ่งเรียนรู้มาจากพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ญาติพี่น้อง หรือผู้มีความรู้ในหมู่บ้าน ในท้องถิ่นต่างๆ ความรู้เหล่านี้สอนให้เด็กเคารพผู้ใหญ่ มีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ และผู้มีพระคุณ มีความเอื้ออาทรต่อคนอื่น รู้จักช่ว
ประมง | 13K Views
Contents of the week
ประมง
ผลการค้นหา 10 บทความ Last | Most View
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ของชาวบ้าน ซึ่งเรียนรู้มาจากพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ญาติพี่น้อง หรือผู้มีความรู้ในหมู่บ้าน ในท้องถิ่นต่างๆ ความรู้เหล่านี้สอนให้เด็กเคารพผู้ใหญ่ มีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ และผู้มีพระคุณ มีความเอื้ออาทรต่อคนอื่น รู้จักช่ว
ประมง | 13K Views
กุ้งก้ามกราม
เมื่อเอ่ยว่า กุ้ง ใคร ๆ ก็รู้จัก เด็ก ๆ ก็ชอบ เพราะเนื้อของมันหวาน อร่อย แล้วที่ดีที่สุดก็คือ กุ้งไม่มีก้างหรือกระดูกเลยมีแต่เปลือกหุ้มตัวเวลาจะรับประทานเราก็มักจะลอกเปลือกออกหมด แต่กุ้งบางชนิดเปลือกไม่แข็งนัก บางคนก็รับประทานทั้งเปลือก ขึ้นชื่อว่ากุ้งแล้
ประมง | 11K Views
เครื่องมือทุ่นแรง และเครื่องจักรกลเกษตร
เครื่องมือทุ่นแรง หมายถึง เครื่องมือที่เกษตรกรใช้ในการทำงานเกษตร เพื่อช่วยลดความยากลำบากในการทำงาน หรือลดการออกแรงให้น้อยลง เกษตรกรจะทำงานได้นานขึ้น จะได้ผลงานมากขึ้น และได้ผลิตผลเพิ่มขึ้น เครื่องยนต์ คือ เครื่องที่ให้กำเนิดพลังงาน หรือทำให้เกิดก