แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านอาชีพ

แบบประเมินการรับรู้ความสามารถของตนด้านอาชีพ มีทั้งหมด 40 ข้อ แต่ละข้อไม่มีคำตอบใดผิดหรือถูก คำตอบที่ดีที่สุดคือ คำตอบที่ตรงกับตัวคุณมากที่สุด ขอให้คุณอ่านข้อความทีละข้อ และพิจารณาเลือกระดับความรู้ ความเข้าใจด้านอาชีพที่ตรงกับตัวคุณ

คำถามทั้งหมด 74 ข้อ

มีเพื่อนมาตอบแล้ว 1764 คน

3604 views | 5 มิ.ย. 60

SHARE

 • 1. ฉันสามารถประเมินทักษะและความสามารถด้านอาชีพของตนเองได้อย่างแม่นยำ

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 2. ฉันสามารถบอกได้อย่างมั่นใจว่าตนเองเรียนเก่งรายวิชาใดบ้าง

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 3. ฉันแน่ใจว่าตนเองมีความสามารถทางด้านใดมากที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 4. ฉันสามารถจัดลำดับความถนัดของตนเองได้ 5 อย่างโดยเรียงจากความถนัดมากที่สุดไปสู่ความถนัดที่น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 5. ฉันสามารถประเมินความสนใจของตนเองได้อย่างถูกต้อง

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 6. ฉันแน่ใจว่าตนเองมีความสนใจในวิชาใดมากที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 7. ฉันมั่นใจว่าตนเองสนใจจะศึกษาต่อในสาขาใดหรือประกอบอาชีพใด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 8. ถึงแม้จะมีอาชีพหลากหลายที่น่าสนใจ แต่ฉันก็รู้ว่าฉันสนใจสาขาอาชีพใดมากที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 9. ฉันสามารถประเมินลักษณะบุคลิกภาพของตนเองได้อย่างถูกต้อง

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 10. ฉันสามารถบอกได้ว่าตนเองมีบุคลิกภาพเป็นอย่างไร

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 11. ฉันสามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาหรือประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเองได้

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 12. ฉันสามารถระบุถึงบุคลิกภาพที่เป็นจุดเด่นของตนเองได้

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 13. ฉันสามารถระบุถึงบุคลิกภาพที่เป็นจุดด้อยของตนเองได้

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 14. ฉันมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะประกอบอาชีพที่ตนเองสนใจได้

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 15. ฉันสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่สนใจในแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 16. ฉันสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่สนใจโดยการพูดคุยปรึกษาหรือสอบถามบุคคลที่ประกอบอาชีพนั้นๆ

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 17. ฉันสามารถติดต่อกับงานแนะแนวหรือจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่ฉันสนใจ

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 18. ฉันสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมการศึกษาในสาขาที่ฉันสนใจจะเข้าเรียนได้ด้วยตนเอง

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 19. ฉันสามารถบอกได้ว่าลักษณะของงานในอาชีพที่ฉันอยากจะทำในอนาคตเป็นอย่างไร

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 20. ฉันสามารถบอกได้ว่าในอนาคตข้างหน้าแนวโน้มการจ้างงานในสาขาอาชีพที่ฉันสนใจจะเป็นไปอย่างไร

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 21. ฉันสามารถบอกได้ว่าคุณสมบัติของผู้ที่ทำงานในสาขาอาชีพที่ฉันสนใจจะต้องมีลักษณะเป็นอย่างไร

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 22. ฉันสามารถบอกได้ว่างานในอุดมคติของฉันมีลักษณะเป็นอย่างไร

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 23. ฉันรู้ว่ามีสาขาอาชีพที่เหมาะสมสอดคล้องกับความสามารถของตนเอง

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 24. ฉันทราบว่าบุคลิกภาพของฉันมีความเหมาะสมกับสาขาอาชีพใดบ้าง

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 25. เมื่อมีโอกาสฉันพร้อมที่จะแสดงให้ผู้อื่นรู้ว่าฉันมีความสามารถในด้านใด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 26. ฉันจะเลือกเรียนในสาขาหรือ วิชาชีพที่ตนเองมีความสามารถ มีความถนัดหรือสอดคล้องกับความสนใจของฉัน

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 27. ฉันเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชีพที่ฉันสนใจ

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 28. ฉันมีความตั้งใจและความมุ่งมั่นที่จะสอบเข้าศึกษาต่อสาขาที่ฉันสนใจในระดับที่สูงขึ้นและประกอบอาชีพที่ฉันต้องการให้ได้

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 29. ฉันมีความพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในอาชีพของตนเอง

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 30. ฉันพร้อมจะเลือกอาชีพที่ฉันสนใจแม้จะถูกคัดค้านจากบุคคลรอบข้างก็ตาม

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 31. ฉันมุ่งมั่นทำงานหรือเรียนตามเป้าหมายที่วางไว้แม้ว่าจะเจอกับอุปสรรคต่างๆ

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 32. ถึงแม้ว่าการจะประสบความสำเร็จในอาชีพที่สนใจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ฉันก็จะพยายามบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ได้

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 33. ฉันตระหนักว่าการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพเป็นสิ่งจำเป็น

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 34. ฉันรู้ว่าอาชีพที่ฉันสนใจต้องมีการเตรียมตัวในด้านใดบ้าง

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 35. สำหรับฉันการวางแผนพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพที่สนใจเป็นสิ่งสำคัญ

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 36. ฉันรู้จักลักษณะงานในอาชีพที่สนใจ

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 37. ฉันทราบว่าอาชีพที่ฉันสนใจต้องการทักษะเฉพาะด้านใดบ้าง

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 38. ฉันสามารถประเมินทักษะและความสามารถด้านอาชีพของตนเองได้อย่างแม่นยำ

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 39. ฉันสามารถบอกได้อย่างมั่นใจว่าตนเองเรียนเก่งรายวิชาใดบ้าง

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 40. ฉันแน่ใจว่าตนเองมีความสามารถทางด้านใดมากที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 41. ฉันสามารถจัดลำดับความถนัดของตนเองได้ 5 อย่างโดยเรียงจากความถนัดมากที่สุดไปสู่ความถนัดที่น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 42. ฉันสามารถประเมินความสนใจของตนเองได้อย่างถูกต้อง

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 43. ฉันแน่ใจว่าตนเองมีความสนใจในวิชาใดมากที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 44. ฉันมั่นใจว่าตนเองสนใจจะศึกษาต่อในสาขาใดหรือประกอบอาชีพใด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 45. ถึงแม้จะมีอาชีพหลากหลายที่น่าสนใจ แต่ฉันก็รู้ว่าฉันสนใจสาขาอาชีพใดมากที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 46. ฉันสามารถประเมินลักษณะบุคลิกภาพของตนเองได้อย่างถูกต้อง

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 47. ฉันสามารถบอกได้ว่าตนเองมีบุคลิกภาพเป็นอย่างไร

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 48. ฉันสามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาหรือประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเองได้

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 49. ฉันสามารถระบุถึงบุคลิกภาพที่เป็นจุดเด่นของตนเองได้

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 50. ฉันสามารถระบุถึงบุคลิกภาพที่เป็นจุดด้อยของตนเองได้

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 51. ฉันมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะประกอบอาชีพที่ตนเองสนใจได้

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 52. ฉันสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่สนใจในแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 53. ฉันสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่สนใจโดยการพูดคุยปรึกษาหรือสอบถามบุคคลที่ประกอบอาชีพนั้นๆ

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 54. ฉันสามารถติดต่อกับงานแนะแนวหรือจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่ฉันสนใจ

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 55. ฉันสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมการศึกษาในสาขาที่ฉันสนใจจะเข้าเรียนได้ด้วยตนเอง

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 56. ฉันสามารถบอกได้ว่าลักษณะของงานในอาชีพที่ฉันอยากจะทำในอนาคตเป็นอย่างไร

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 57. ฉันสามารถบอกได้ว่าในอนาคตข้างหน้าแนวโน้มการจ้างงานในสาขาอาชีพที่ฉันสนใจจะเป็นไปอย่างไร

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 58. ฉันสามารถบอกได้ว่าคุณสมบัติของผู้ที่ทำงานในสาขาอาชีพที่ฉันสนใจจะต้องมีลักษณะเป็นอย่างไร

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 59. ฉันสามารถบอกได้ว่างานในอุดมคติของฉันมีลักษณะเป็นอย่างไร

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 60. ฉันรู้ว่ามีสาขาอาชีพที่เหมาะสมสอดคล้องกับความสามารถของตนเอง

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 61. ฉันทราบว่าบุคลิกภาพของฉันมีความเหมาะสมกับสาขาอาชีพใดบ้าง

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 62. เมื่อมีโอกาสฉันพร้อมที่จะแสดงให้ผู้อื่นรู้ว่าฉันมีความสามารถในด้านใด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 63. ฉันจะเลือกเรียนในสาขาหรือ วิชาชีพที่ตนเองมีความสามารถ มีความถนัดหรือสอดคล้องกับความสนใจของฉัน

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 64. ฉันเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชีพที่ฉันสนใจ

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 65. ฉันมีความตั้งใจและความมุ่งมั่นที่จะสอบเข้าศึกษาต่อสาขาที่ฉันสนใจในระดับที่สูงขึ้นและประกอบอาชีพที่ฉันต้องการให้ได้

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 66. ฉันมีความพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในอาชีพของตนเอง

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 67. ฉันพร้อมจะเลือกอาชีพที่ฉันสนใจแม้จะถูกคัดค้านจากบุคคลรอบข้างก็ตาม

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 68. ฉันมุ่งมั่นทำงานหรือเรียนตามเป้าหมายที่วางไว้แม้ว่าจะเจอกับอุปสรรคต่างๆ

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 69. ถึงแม้ว่าการจะประสบความสำเร็จในอาชีพที่สนใจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ฉันก็จะพยายามบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ได้

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 70. ฉันตระหนักว่าการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพเป็นสิ่งจำเป็น

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 71. ฉันรู้ว่าอาชีพที่ฉันสนใจต้องมีการเตรียมตัวในด้านใดบ้าง

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 72. สำหรับฉันการวางแผนพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพที่สนใจเป็นสิ่งสำคัญ

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 73. ฉันรู้จักลักษณะงานในอาชีพที่สนใจ

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

 • 74. ฉันทราบว่าอาชีพที่ฉันสนใจต้องการทักษะเฉพาะด้านใดบ้าง

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

เกมอื่นๆ...

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน