มาทดสอบ I.Q. กันเถอะ

คำถามเพื่อวัดระดับความสามารถทางสติปัญญา I.Q.

คำถามทั้งหมด 20 ข้อ

มีเพื่อนมาตอบแล้ว 4670 คน

13422 views | 20 ต.ค. 57

SHARE

 • 1. .....ทางวิทยาการที่เป็นอยู่ทุกวันนี้คงจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าหากปราศจาก.....ระหว่างศาสตร์สาขาต่าง ๆ จงเติมคำที่เหมาะสมลงในช่องว่าง

  ความล้มเหลว...การแข่งขัน

  ความคิดเห็น...ความโน้มเอียง

  ความก้าวหน้า...ความร่วมมือ

  อิทธิพล...ความขัดแย้ง

  ความล้มเหลว...การแข่งขัน

  ความคิดเห็น...ความโน้มเอียง

  ความก้าวหน้า...ความร่วมมือ

  อิทธิพล...ความขัดแย้ง

 • 2. อากาศ : เครื่องบิน ข้อใดมีความสัมพันธ์เหมือนหรือใกล้เคียงกับคู่ที่กำหนดให้มากที่สุด

  มหาสมุทร : เรือดำน้ำ

  เพดาน : จิ้งจก

  อุกาบาต : อวกาศ

  แผ่นดิน : ไส้เดือน

  มหาสมุทร : เรือดำน้ำ

  เพดาน : จิ้งจก

  อุกาบาต : อวกาศ

  แผ่นดิน : ไส้เดือน

 • 3. ลูกบาศก์ X มีปริมาตร 8 ลูกบาศก์เมตร จะมีพื้นที่ผิวด้านนอกกี่ตารางเมตร

  16

  24

  48

  64

  16

  24

  48

  64

 • 4. เอดส์ คือ กลุ่มอาการที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกัน หรือ ...... ต่อต้านเชื้อโรคของร่างกายถูกทำลาย ทำให้ความสามารถของร่างกาย ในการป้องกันการติดเชื้อชนิดต่าง ๆ ..... หรือลดน้อยลง จงเติมคำที่เหมาะสมลงในช่องว่าง

  กระบวนการ...สาบสูญ

  กลไก...บกพร่อง

  ปัจจัย...บั่นทอน

  ยุทธการ...สึกหรอ

  กระบวนการ...สาบสูญ

  กลไก...บกพร่อง

  ปัจจัย...บั่นทอน

  ยุทธการ...สึกหรอ

 • 5. ตุ๊กตา A B C D และ E วางเรียงกันโดยที่ A วางอยู่หลังสุด / D อยู่ติดกับ B โดยอยู่หน้า B / C อยู่ติดกับ E โดยอยู่หน้า E ตุ๊กตาตัวใดบ้างวาางอยู่หลังตุ๊กตา B

  D C และ E

  E และ D

  C E และ A

  D และ A

  D C และ E

  E และ D

  C E และ A

  D และ A

 • 6. เคร่งเครียด : สันทนาการ ข้อใดมีความสัมพันธ์เหมือนหรือใกล้เคียงกับคู่ที่กำหนดให้มากที่สุด

  เกียจคร้าน...ความยากจน

  เศร้าโศก : น้ำตา

  เปียกชื้น...ฤดูฝน

  อ่อนเพลีย : การพักผ่อน

  เกียจคร้าน...ความยากจน

  เศร้าโศก : น้ำตา

  เปียกชื้น...ฤดูฝน

  อ่อนเพลีย : การพักผ่อน

 • 7. ถ้าเพิ่มความยาวของด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปหนึ่งขึ้นร้อยละ 50 พื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะเพิ่มขึ้นร้อยละเท่าใด

  125

  100

  50

  25

  125

  100

  50

  25

 • 8. 31, 21, 13, ..., 3, 1 จงเติมตัวเลขที่เหมาะสมลงในช่องว่าง

  9

  8

  7

  6

  9

  8

  7

  6

 • 9. 2, 4, ..., 14, 22, 32 จงเติมตัวเลขที่เหมาะสมลงในช่องว่าง

  6

  8

  10

  12

  6

  8

  10

  12

 • 10. แม้ว่ารัฐบาลหลายประเทศได้พยายามปรับปรุง ..... สตรีให้ดีขึ้นมาระดับหนึ่ง แต่ปัญหาด้าน ..... ทางโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงานของสตรียังมีอยู่ในทุกสังคม จงเติมคำที่เหมาะสมลงในช่องว่าง

  เสถียรภาพ...ความเสียสละ

  เอกลักษณ์...ความแปรปราน

  เสรีภาพ...ความลงตัว

  สถานภาพ...ความไม่เสมอภาค

  เสถียรภาพ...ความเสียสละ

  เอกลักษณ์...ความแปรปราน

  เสรีภาพ...ความลงตัว

  สถานภาพ...ความไม่เสมอภาค

 • 11. .....ทางวิทยาการที่เป็นอยู่ทุกวันนี้คงจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าหากปราศจาก.....ระหว่างศาสตร์สาขาต่าง ๆ จงเติมคำที่เหมาะสมลงในช่องว่าง

  ความล้มเหลว...การแข่งขัน

  ความคิดเห็น...ความโน้มเอียง

  ความก้าวหน้า...ความร่วมมือ

  อิทธิพล...ความขัดแย้ง

  ความล้มเหลว...การแข่งขัน

  ความคิดเห็น...ความโน้มเอียง

  ความก้าวหน้า...ความร่วมมือ

  อิทธิพล...ความขัดแย้ง

 • 12. อากาศ : เครื่องบิน ข้อใดมีความสัมพันธ์เหมือนหรือใกล้เคียงกับคู่ที่กำหนดให้มากที่สุด

  มหาสมุทร : เรือดำน้ำ

  เพดาน : จิ้งจก

  อุกาบาต : อวกาศ

  แผ่นดิน : ไส้เดือน

  มหาสมุทร : เรือดำน้ำ

  เพดาน : จิ้งจก

  อุกาบาต : อวกาศ

  แผ่นดิน : ไส้เดือน

 • 13. ลูกบาศก์ X มีปริมาตร 8 ลูกบาศก์เมตร จะมีพื้นที่ผิวด้านนอกกี่ตารางเมตร

  16

  24

  48

  64

  16

  24

  48

  64

 • 14. เอดส์ คือ กลุ่มอาการที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกัน หรือ ...... ต่อต้านเชื้อโรคของร่างกายถูกทำลาย ทำให้ความสามารถของร่างกาย ในการป้องกันการติดเชื้อชนิดต่าง ๆ ..... หรือลดน้อยลง จงเติมคำที่เหมาะสมลงในช่องว่าง

  กระบวนการ...สาบสูญ

  กลไก...บกพร่อง

  ปัจจัย...บั่นทอน

  ยุทธการ...สึกหรอ

  กระบวนการ...สาบสูญ

  กลไก...บกพร่อง

  ปัจจัย...บั่นทอน

  ยุทธการ...สึกหรอ

 • 15. ตุ๊กตา A B C D และ E วางเรียงกันโดยที่ A วางอยู่หลังสุด / D อยู่ติดกับ B โดยอยู่หน้า B / C อยู่ติดกับ E โดยอยู่หน้า E ตุ๊กตาตัวใดบ้างวาางอยู่หลังตุ๊กตา B

  D C และ E

  E และ D

  C E และ A

  D และ A

  D C และ E

  E และ D

  C E และ A

  D และ A

 • 16. เคร่งเครียด : สันทนาการ ข้อใดมีความสัมพันธ์เหมือนหรือใกล้เคียงกับคู่ที่กำหนดให้มากที่สุด

  เกียจคร้าน...ความยากจน

  เศร้าโศก : น้ำตา

  เปียกชื้น...ฤดูฝน

  อ่อนเพลีย : การพักผ่อน

  เกียจคร้าน...ความยากจน

  เศร้าโศก : น้ำตา

  เปียกชื้น...ฤดูฝน

  อ่อนเพลีย : การพักผ่อน

 • 17. ถ้าเพิ่มความยาวของด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปหนึ่งขึ้นร้อยละ 50 พื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะเพิ่มขึ้นร้อยละเท่าใด

  125

  100

  50

  25

  125

  100

  50

  25

 • 18. 31, 21, 13, ..., 3, 1 จงเติมตัวเลขที่เหมาะสมลงในช่องว่าง

  9

  8

  7

  6

  9

  8

  7

  6

 • 19. 2, 4, ..., 14, 22, 32 จงเติมตัวเลขที่เหมาะสมลงในช่องว่าง

  6

  8

  10

  12

  6

  8

  10

  12

 • 20. แม้ว่ารัฐบาลหลายประเทศได้พยายามปรับปรุง ..... สตรีให้ดีขึ้นมาระดับหนึ่ง แต่ปัญหาด้าน ..... ทางโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงานของสตรียังมีอยู่ในทุกสังคม จงเติมคำที่เหมาะสมลงในช่องว่าง

  เสถียรภาพ...ความเสียสละ

  เอกลักษณ์...ความแปรปราน

  เสรีภาพ...ความลงตัว

  สถานภาพ...ความไม่เสมอภาค

  เสถียรภาพ...ความเสียสละ

  เอกลักษณ์...ความแปรปราน

  เสรีภาพ...ความลงตัว

  สถานภาพ...ความไม่เสมอภาค

เกมอื่นๆ...

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน