งานธุรกิจ ป.3

วิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้น
ป.3
จำนวน
20 ข้อ
เวลา
35 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ