เรื่อง ข้อมูลน่ารู้ ป.2

วิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้น
ป.2
จำนวน
19 ข้อ
เวลา
35 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ