ภาษาอังกฤษ ป.1 English

วิชา
ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น
ป.1
จำนวน
5 ข้อ
เวลา
30 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ