วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 (ภาคความรู้) ปีการศึกษา 2551

วิชา
สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้น
ป.6
จำนวน
29 ข้อ
เวลา
30 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ