วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ( ภาคความรู้ ) ปีการศึกษา 2551

วิชา
สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้น
ป.5
จำนวน
30 ข้อ
เวลา
30 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ