วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ( ภาคความรู้ ) ปีการศึกษา 2551

วิชา
สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้น
ป.1
จำนวน
15 ข้อ
เวลา
15 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ