แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เบื้องต้น ชุดที่ 5

วิชา
คณิตศาสตร์
ระดับชั้น
ป.1
จำนวน
12 ข้อ
เวลา
20 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ