พื้นฐานคณิตศาสตร์เบื้องต้น ชุดที่2
| 13.4K views

วิชา
ระดับชั้น
ปฐมวัย
จำนวน
10 ข้อ
เวลา
20 นาที
ผู้ออกข้อสอบ
ทรูปลูกปัญญา
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ