แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เบื้องต้น ชุดที่ 4

วิชา
คณิตศาสตร์
ระดับชั้น
ป.1
จำนวน
8 ข้อ
เวลา
15 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ